بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Vad en bör muslim göra för att dennes pilgrimsfärd skall accepteras, om Allāh vill

Fråga: Vad en bör muslim göra för att dennes pilgrimsfärd skall accepteras, om Allāh vill?

Svar: All lovprisan tillhör Allāh. Det en muslim bör göra för att dennes pilgrimsfärd skall accepteras är: Denne bör ha avsikten att vallfärda för Allāhs skull. Detta är uppriktighet i avsikten [ikhlās]. I sin vallfärd bör denne följa Allāhs sändebuds tillvägagångssätt när han vallfärdade. Detta är att följa profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah. Ingen rättfärdig handling kommer att accepteras om den inte uppfyller dessa två grundläggande villkor: uppriktighet i avsikt och att den följer profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah. Detta beror på att Allāh har sagt:

”Men inga andra påbud gavs dem än att dyrka Gud med ren och uppriktig tro liksom de som i gångna tider sökte sanningen, och att förrätta bönen och att hjälpa de behövande.” [Koranen 98:5]

Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt:

”Handlingar döms efter avsikten. Var man kommer att få vad denne har avsett.”

”Den som utför en handling som inte är enligt vår sak [islam] kommer att få den avvisad.”

Detta är det viktigaste som pilgrimer bör söka: uppriktighet i avsikten samt att följa profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – brukade under sin vallfärd säga: ”Lär er era ritualer ifrån mig.”

Ett annat villkor är att vallfärden måste utföras med tillgångar som inte är förbjudna. En pilgrimsfärd som utförs med tillgångar som är otillåtna är inte tillåten. Några av de lärde har till och med sagt att pilgrimsfärden inte är giltig i detta fall. En av dem sade:

”Om du vallfärdar med pengar som kommer ifrån otillåtna källor har du inte vallfärdat – men din kamel har gjort det.”

Ett annat villkor är att man undviker det som Allāh har förbjudet. Allāh säger:

”Vallfärden [skall fullgöras under] de kända månaderna. Den som då beger sig i väg skall så länge vallfärden varar avhålla sig från intim samvaro med kvinnor, grovt tal samt trätor och tvister. Gud vet det goda ni gör.” [Koranen 2:197]

Man bör undvika det som Allāh har förbjudet generellt, oberoende av om det är under pilgrimsfärden eller under andra tider. Detta kan vara omoraliska [handlingar], synd, tal som är otillåtet eller att lyssna på musik. Man bör också undvika det som Allāh har förbjudet speciellt under pilgrimsfärden som intim samvaro med kvinnor och att raka huvudet. Man bör undvika att bära det som profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har förbjudit oss att bära i ihrām. Generellt sett bör man undvika allt som är förbjudet under ihrām.

Pilgrimen bör även vara vänlig, generös och lättsam med sina tillgångar och handlingar. Man bör behandla sin bror så väl som möjligt. Man måste undvika att irritera och störa muslimer på de heliga platserna, marknadsplatserna eller under de stora folksamlingarna vid matāf [området runt Ka’bah där tawāf utförs], mas’ā [platsen där sā’i utförs], runt jamarāt och på andra platser.

Detta är det som är obligatoriskt för en pilgrim eller det som denne måste utföra. Det bästa sättet för att uppnå detta är att resa med någon kunnig som kan påminna en om ens religion. Är detta inte möjligt bör man läsa böcker från dem lärde innan man börjar vallfärden. Då dyrkar man Allāh med kunskap.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Fatāwa Ibn 'Uthaymīn, 21/20

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8