بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Skyldigheter under vallfärden

Fråga: Vilka skyldigheter har en muslim när denne utför den obligatoriska vallfärden? Är det tillåtet att sysselsätta sig med saker som inte har med att tjäna Allāh att göra?

Svar: Denne måste ha sådant i tankarna som Allāh har gjort obligatoriskt. Detta inkluderar att förrätta bönen noga vid deras givna tider i församlingen, att påbjuda det goda och förbjuda det onda, att kalla till Allāh med visdom samt gott tal och att undvika det som Allāh har förbjudet. Detta med anledning av vad Allāh har sagt:

”Den som då beger sig i väg skall så länge vallfärden varar avhålla sig från intim samvaro med kvinnor, grovt tal samt trätor och tvister. Gud vet det goda ni gör.” [Koranen 2:197]

Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt:

”Den som vallfärdar och inte har intim samvaro [med sin fru] eller begår synder, denne kommer att återvända [efter vallfärden] som denne var den dag som dennes mor födde denne [utan synd].” [al-Bukhārī 1521 och Muslim 1350]

Ordet ”rafth” avser att ha intim samvaro under ihrām samt sådant som kan leda till det i form av tal och handling. Ordet ”fusuq” avser alla olydiga handlingar. Detta beror också på att muslimer, vid alla tidpunkter och på alla platser, är skyldiga att frukta Allāh och att noga iaktta det som Allāh har gjort obligatoriskt samt undvika det som Han har förbjudet. Om en muslim då befinner sig i Allāhs heliga land och utför vallfärdsriterna, då är denna skyldighet ännu viktigare och strängare. Dennes synd, i att göra det som Allāh har förbjudet, är än större och allvarligare. Det är tillåtet att köpa och sälja, samt att göra andra saker som Allāh har tillåtet i form av ord och handling. Detta beror på att Allāh har sagt:

”Om ni [under vallfärden] önskar med er Herres nåd uppnå någon fördel, kan ni inte klandras för detta.” [Koranen 2:198]

Ibn ‘Abbās med flera har förklarat denna vers när de sagt: ”Detta avser tiden för vallfärden.” Detta är en del av Allāhs gåvor nåd, och det är en del av Hans tanke om att göra det lättare för Hans tjänare och att vara vänlig mot dem. För sannerligen är pilgrimen i behov av detta under vallfärden.

Och Allāh är Givaren av framgång.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 37 s. ISBN saknas

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8