بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Uppriktighet i vallfärden

Fråga: Hur kan en pilgrim vara uppriktig mot Allāh då denne utför ritualerna? Om denne vill göra affärer för att tjäna sitt levebröd samtidigt som denne vallfärdar, betyder det att denne inte är uppriktig mot Allāh?

Svar: All lovprisan tillhör Allāh. Uppriktighet är ett nödvändigt villkor i all dyrkan och ingen dyrkan är giltig om någon eller något sätts vid sidan av Allāh. Han säger:

”Var och en som med hopp ser fram mot mötet med sin Herre skall [sträva efter att] leva ett gott och rättskaffens liv och inte göra någon delaktig av den dyrkan som han ägnar sin Herre!” [Koranen 18:110]

”Men inga andra påbud gavs dem än att dyrka Gud med ren och uppriktig tro liksom de som i gångna tider sökte sanningen, och att förrätta bönen och att hjälpa de behövande.” [Koranen 98:5]

”Dyrka därför Gud med ren och uppriktig tro! Ja, ren, uppriktig tillbedjan är Gud förbehållen!” [Koranen 39:2-3]

Enligt en sann hadīth qudsi säger profeten - över honom vare Allāhs frid och välsignelser:

”Allāh – må Han var välsignad och upphöjd – säger: 'Jag är Mig Själv så nog att jag inte är i behov av att ha någon medhjälpare. Den som då utför en handling för både någon annans skull och Min, [denne] kommer att få den handlingen avvisad av Mig för vad denne satte vid Min sida.'”

Det som avses med uppriktighet mot Allāh i dyrkan är att inget motiverar denne att dyrka utom kärlek och vördnad av Allāh och hopp om Hans belöningar och välbehag. Därför säger Allāh om Muhammad:

”Muhammad är Guds Sändebud. De som följer honom är oböjligt fasta mot dem som förnekar sanningen, men sinsemellan fulla av värme och vänskap. Du ser hur de böjer ryggen och faller ned inför Gud i tillbedjan och säker Hans nåd och Hans välbehag; i sina ansikten bär de spåren av [de många] nedfallen under bönen.” [Koranen 48:29]

Ingen dyrkan, oberoende av om det är vallfärden eller något annat, kommer att accepteras om denne gör det för att imponera på andra människor eller för att andra människor skall se och säga: ”Så ädel den och den är, så mycket denne dyrkar Allāh”.

Ingen dyrkan kommer att accepteras om motivationen bakom den är att se platser eller att träffa människor, eller andra saker som står i motsats till uppriktighet. Därför måste en pilgrim som beger sig till det Heliga Huset ha en uppriktig avsikt för Allāhs skull och inte avse att se den muslimska världen, att göra affärer eller för att det skall sägas att denne vallfärdar varje år.

Det finns inget felaktigt i om någon som söker Allāhs gåvor gör affärer medan denne reser till det Heliga Huset. Allāh säger:

”Om ni [under vallfärden] önskar med er Herres nåd uppnå någon fördel, kan ni inte klandras för detta.” [Koranen 2:198]

Det som motsäger sig uppriktighet är om någons enda avsikt är att göra affärer och tjäna pengar. Detta är någon som söker världsliga förtjänster genom att utföra handlingar som har att göra med Nästa Liv. Detta betyder att dyrkan är ogiltig eller bristfällig till högsta grad. Allāh säger:

”Den som vill [så för att] skörda i evigheten skall Vi ge riklig skörd; och den som vill [så för att] skörda i denna värld skall Vi ge något av det han strävat efter, men i evigheten blir han lottlös.” [Koranen 42:20]


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Fatāwa Ibn 'Uthaymīn 21/18

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8