بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Återvänder livet till den döde i graven?

Fråga: Jag har hört att de lärde säger att den som har avlidit kommer att återfå livet i graven, att de får besvara frågor från änglar och att om det från dessa frågor blir klart att denne är en icke troende som inte praktiserade islam under sitt liv här i denna världen, då kommer denne att straffas. Jag har inte funnit några bevis för detta i den Heliga Koranen som klargör utfrågningen och straffet i graven. Allāh säger:

”[Då säger Gud till den rättfärdige:] ”Du själ, som har kommit till ro! Vänd tillbaka till den Herre, tillfredställd [med Hans gåvor och] omsluten av Hans välbehag! Stig in med skaran av Mina tjänare! Stig in i mitt Paradis!” [Koranen 89:27-30]

Enligt min lilla förståelse kommer själen att återvända till dess Herre när den har lämnat kroppen och jag ser inte att själen kommer att vara med sin kropp i graven, i ett tillstånd av lugn och bekvämlighet. Allāh säger även:

”De skall säga: 'Herre! Två gånger har Du låtit oss dö och två gånger har Du kallat oss till liv; finns det en väg ut [ur detta], nu när vi har erkänt våra synder?” [Koranen 40:11]

Jag förstår även från denna vers att döden kommer till oss två gånger: en gång under spermastadiet och en gång när själen lämnar kroppen. Jag förstår också att liv ges till oss två gånger: en gång i moderns sköte samt en gång vid Återuppståndelsen. Jag ser i dessa verser inget som bevisar straffet i graven. Allāh den Upphöjde säger:

 ”Och de skall jämra sig och ropa: 'Vem har väckt oss ur vår djupa sömn?'” [Koranen 36:52]

Detta bevisar att de icke-troende sover och sömn i graven omöjliggör ett straff.

Slutligen hoppas jag på ett tillfredställande svar från er, vilket era svar alltid har varit.

Svar: Precis som utlåtanden hämtas från Koranen, hämtas de även från profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah; hans ord, handlingar och sådant som han godkände. Detta baserar på den generella innebörden av Allāhs ord:

”Tag alltså emot vad [Hans] Sändebud ger er [av detta] och avstå [villigt] från det som han nekar er; och frukta Gud; Gud straffar med stränghet.” [Koranen 59:7]

Detta beror på att han inte talar från sina egna åsikter utan han föreskriver endast det som har uppenbarats till honom från Allāh den Upphöjde då Han sagt:

”Och han talar inte av egen drift – nej, [det är] uppenbarelsens ord, som en av de allra mäktigaste lär honom.” [Koranen 53:3-5]

Generellt sett är lydnaden mot honom och den lag som han förde med sig ett bevis för ens tro och kärlek till Allāh. Resultaten av detta är Allāhs kärlek i retur och förlåtelse från Honom för dem som lyder. Allāh säger:

”Säg [Muhammad]: 'Om ni älskar Gud, följ mig och Gud skall älska er och förlåta er era synder. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.” [Koranen 3:31]

Allāh den Upphöjde har kommenderat oss att lyda honom och Han har slagit fast att lyda honom är att Allāh. Han den Upphöjde säger:

”Säg: 'Lyd Gud och Sändebudet.' Men om de vänder ryggen till [skall de veta att] Gud inte är vän till dem som förnekar sanningen.” [Koranen 3:32]

Han säger:

”Troende! Lyd Gud och lyd Sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts; och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Gud och Sändebudet, om ni tror på Gud och den Yttersta dagen. Detta är bäst och det [gynnar] en riktig och lycklig utgång.” [Koranen 4:59]

Och Han säger:

”Den som lyder Sändebudet lyder Gud; och dem som vänder honom ryggen [bör veta att] du inte är sänd att vaka över dem.” [Koranen 4:80]

Det finns andra verser i Koranen som kommenderar lydnad av profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – och att det som han har fört med sig skall accepteras och handlas efter. Därmed är profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah en giltig källa för bevis i frågor om tro och handling, precis som verserna i Koranen är giltiga källor som utlåtanden kan bekräftas från enligt reglerna i det arabiska språket och det sätt som araberna förstår sitt språk på.

Straffet för de icke-troende i graven är logiskt och möjligt. I Allāhs ord finns bevis för att det inträffar:

”Och Gud skyddade honom för deras onda anslag, men ringen av lidande slöts kring Faraos anhang. Morgon och afton förs de fram till Elden och den Dag då den Yttersta stunden är här [skall änglarna säga:] 'För in Faraos anhang [och låt dem utstå] det strängaste av alla straff!'” [Koranen 40:45-46]

Detta är ett klart bevis för straffet i graven genom Elden. Det kommer ju inte att finnas någon morgon eller eftermiddag på Återuppståndelsens Dag och Allāh säger ju i slutet av versen:

”Den Dag då den Yttersta stunden är här [skall änglarna säga:] 'För in Faraos anhang [och låt dem utstå] det strängaste av alla straff!'” [Koranen 40:46]

Detta visar att det finns ett straff innan Timmen kommer, vilket innebär att de kommer att visas Elden. Detta kan inte hänvisas till något annat än straffet i graven. Allāh säger:

”Låt dem därför vara till dess de får se den Dag vars [fasor] kommer att driva dem från vettet, den Dag då deras list inte skall vara dem till någon nytta och de inte finner hjälp någonstans. De som ständigt begår orätt [skall straffas] redan innan [den Dagen kommer], men de flesta av dem är ovetande [om detta].” [Koranen 52:45-47]

Detta bevisar att de icke-troende kommer att få lida av ett straff innan Timmen börjar. Detta är generellt och täcker de straff som Allāh kan tillfoga dem i detta livet samt det straff som Han kommer att tillfoga dem i deras gravar, innan de återuppväcks för det stora straffet. Autentiska ahādīth bekräftar att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – brukade söka skydd hos Allāh från straffet i graven och han beordrade följeslagarna att göra samma sak. Det har även bekräftats att han brukade rikta sig till folket efter solförmörkelsebönen och beordra dem att söka sin tillflykt hos Allāh från straffet i graven. Han gjorde samma sak tre gånger vid gravplatsen i Gharqad medan han grävde en grav för en av hans avlidna följeslagare. Om inte straffet i graven hade varit ett faktum hade han inte sökt skydd hos Allāh från det och han hade heller inte beordrat följeslagarna att göra så.

Beträffande Allāhs ord:

”Gud stärker de troende med det ord vars sanning står fast i denna värld och i evigheten; men de orättfärdiga låter Han gå vilse. - Gud gör vad Han vill.” [Koranen 14:27]

Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – klargjorde att baserat på detta så kommer den troende att hållas stadig [i tron], medan den icke troende kommer att misslyckas när denne utfrågas i graven. Han förklarade även att den troende kommer att belönas och ro i hans grav för svaren, och den icke troende kommer att tveka och inte lyckas svara, och då straffas i graven. Detta kommer snart att visas i en hadīth från al-Bara' bin 'Azib. Bland bevisen för straffet i graven finns även hadithen från Ibn ‘Abbās som återberättas i Sahīh al-Bukhārī och Sahīh Muslim. När profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – passerade två gravar sade han:

”De [som ligger i gravarna] straffas men de straffas inte för en grov synd. När det gäller en av dem, var han inte noga med att hålla sig ren från urin och när det gäller den andre så brukade han berätta historier.”

Han bad sedan om ett färskt palmlöv, delade det i två delar, planterade ett på varje grav och sade:

”Kanske kommer deras straff att lindras så länge de håller sig färska.” [al-Bukhārī 218, at-Tirmithi 70, Ibn Mājah 347/349]

Utfrågningen och den efterföljande belöningen eller bestraffningen i graven, enligt dess invånares tro och handlingar, har det rapporterats från Allāhs sändebud – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – i så stor omfattning att det inte är möjligt att förneka detta. Ingen dispyt är känd bland följeslagarna i denna fråga och därför bekräftar ahlus-sunnah wal-jamā’at det. Bland de återgivelser som bekräftar det finns de från imam Ahmad i hans Musnad, Abū Dawūd i hans Sunan, al-Hakim samt Abū 'Awanah al-Asfara'īni i deras Sahīh. De rapporterar från al-Bara' bin 'Azib att han har sagt:

”Vi var vid en begravning i al-Gharqad när Allāhs sändebud – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – kom till oss och satte sig ned. Vi satte oss runt honom som om det fanns fåglar över våra huvuden [detta betyder att de tyst satte sig ned och lyssnade uppmärksamt]. Medan han grävde sade han: 'Jag söker min tillflykt hos Allāh från straffet i graven.' Detta sade han tre gånger och sedan sade han: 'När en troende tjänare är nära Nästa Liv och på väg att lämna detta, då kommer änglarna ned till honom. Deras ansikten [skiner] som solen och med dem finns en av Paradisets svepningar samt balsamerad vätska från Paradisets väldoft och de kommer att sitta inom synhåll. Sedan kommer dödsängeln, sätter sig vid hans huvud och säger: 'Du vackra själ! Kom ut för att få förlåtelse och för att få Allāhs välvilja.’

Han sade: 'Och den rinner ut som en droppe [vatten] rinner ur ett vattenskinn, sedan tar han den, men när han tar den, lämnar de [andra änglarna] den i hans hand under ett kort ögonblick. Sedan tar de den och placerar den i svepningen och den balsamerande vätskan. Den arom som då strömmar från den är som den finaste mysk som kan finnas på jordens yta.'

Han sade: 'Sedan tar de upp med den och de passerar inte förbi en enda grupp änglar utan att de frågar: 'Vems är denna vackra själ?' De kommer att svara: 'Det är den-och-dens, sonen till den-och-den.' Tills de når himmeln kommer de att kalla på honom med de vackraste namnen som han kallades för i denna världen. Sedan kommer de att be om tillstånd för den att få träda in och himmeln öppnas för den [själen] och invånarna i varje himmel tar den till nästa himmel, tills de når himmlen som är Allāhs. Då kommer Allāh den Allsmäktige att säga: 'Skriv Min tjänares handlingar i 'illiyyin [Ett Register där de rättfärdigas handlingar nedtecknas], lämna sedan honom åter till jorden, för Jag skapade honom från den och till den återlämnar Jag dem och från den kommer Jag att låta dem stiga upp en gång till.'

Han sade: 'Sedan återlämnas själen till dess kropp och de två änglarna kommer till honom, de sätter sig jämte honom och säger: 'Vem är din Herre?' Han svarar: 'Min Herre är Allāh.' Sedan säger de till honom: 'Vilken är din religion?' Och han svarar: 'Min religion är islam.' Sedan frågar de honom: 'Vem är denne man som har sänts till dig?' Han svarar: 'Han är Allāhs sändebud.' Sedan säger de till honom: 'Vilken är din kunskap?' Han säger: 'Jag har läst Allāhs skrift och jag tror på den.' Sedan ropar en röst från himmeln och säger: 'Min tjänare har sagt sanningen, så förse honom från Paradiset och öppna en dörr till Paradiset.'

Han sade: 'Sedan kommer luften och dess väldoft till honom och hans grav vidgas för honom så långt han kan se.'

Han sade: 'Sedan kommer en vacker man till honom, prydd med fina kläder och en angenäm doft, och han säger till honom: 'Gläd dig åt vad som tillfredställer dig. Detta är din dag, som du har utlovats.' Han kommer att fråga mannen: ”Vem är du? Ditt ansikte är som hos den som har med sig det goda.' Han kommer att svara: 'Jag är dina rättfärdiga handlingar.' Han kommer att säga: 'Min Herre! Inled Timmen för att jag skall få återvända till min familj och min egendom.'

Han sade: 'Och sannerligen, den icke troende, då denne är nära det Nästkommande och på väg att lämna livet i denna världen, kommer änglarna ned till honom från himmeln, deras ansikten är svarta, med dem finns en grov bit av en […] och de sitter inom hans åsyn. Sedan kommer dödsängeln, sätter sig nära hans huvud och säger: ”Du ondskefulla själ! Kom ut till Allāhs vrede och ilska!'

Han sade: 'Och den [dödsängeln] börjar sprida sig inuti hans kropp och han drar ut den [själen], som en järnstång dras ut från våt ull. Han tar den, och när han tar den lämnar de inte den i hans hand under mer än ett ögonblick innan de lägger den i säcken och den värsta lukt som finns på jordens yta flödar ut från den. Sedan stiger de upp med den och de passerar inte förbi en enda grupp av änglar utan att de frågar: 'Vems är denna onda själ?' De svarar: 'Det är den-och-dens, sonen till den-och-den' och de kallar honom för de värsta namn som han var känd med under hans liv i denna världen, tills de når den lägsta delen av himmeln med den. Sedan ber de om tillstånd för honom att få träda in, men den öppnas inte för honom.'

Sedan reciterade Allāhs sändebud: ”Himlens portar skall förbli stängda för dem som påstår att Våra budskap är lögn och högmodigt vänder sig från dem; det blir inte lättare för dem att komma in i paradiset än för ett rep att tränga igenom ett nålsöga.” [Koranen 7:40]

'Och Allāh den Allsmäktige, den Majestätiske – sade sedan: 'Nedteckna hans handlingar i Sijjin i den lägsta jorden.' Och hans själ kastas ned.'

Sedan reciterade han: ”[Dyrka] Gud med den rena, ursprungliga tron och sätt ingenting vid Hans sida; [med] den som sätter något vid Guds sida är det som om han störtade från skyn och blev fåglarnas rov, eller fördes långt bort av vinden till en okänd plats.” [Koranen 22:31]

Han sade: 'Sedan återlämnas hans själ till hans kropp, två änglar kommer till honom, de sitter med honom och säger: 'Vem är din Herre?' Han svarar: 'Åh! Åh! Jag vet inte!' Sedan frågar de: 'Vem är mannen som har sänts till dig?' Han svarar: 'Åh! Åh! Jag vet inte!' Sedan säger en röst från himmeln: 'Han har ljugit, förse honom med eld och öppna en dörr till Helveteselden för honom.' Sedan kommer dess hetta och vind till honom och hans grav görs så trång att hans revben hamnar fel. Sedan kommer en man med ett fult ansikte och en hemsk lukt till honom och säger: 'Gläd dig åt vad som plågar dig. Detta är din dag, som du har utlovats.' Han kommer att fråga: 'Vem är du, ditt ansikte är ansiktet hos den som för ont med sig?' Han kommer att svara: 'Jag är dina onda handlingar.' Så han kommer att säga: 'Min Herre! Inled inte Timmen!' [Ahmad 4:287, 288 och 295, 296]"

Det är inte bortom tron att änglarna i gravarna skall fråga ut de döda, att de döda kommer att svara dem och att de kommer att få belöningar enligt deras handlingar. Det motsäger heller inte Allāhs magnifika förmåga och undren i Hans universella sunnah, att Han skulle belöna de troende i deras gravar samt straffa de icke-troende i deras. Den som studerar skapelsen kommer tydligt att se det universella i Allāhs vilja och dess implementation, den allgenomträngade naturen i Hans kraft, dess perfektion, excellensen i Hans skapelse, precisionen i Hans organisation, Hans formgivelse av Hans skapelse och hur Han har gjort det lätt för människan att tro på de autentiska haditherna om utfrågningen i gravarna samt den belöningen eller bestraffningen som kommer efter.

Det har även rapporterats att Allāh den Upphöjde kommer att återlämna själen till den avlidne när denne har begravts – ett återlämnande som kommer att lämna honom vid liv, levandes i al-Barzakh [...]

Detta liv mellan de båda [livet i denna världen och livet i det Nästa] gör det möjligt för honom att höra frågorna och besvara dem – om Allāh ger honom framgång – och får honom att känna njutningen [av Paradiset] eller plågan [i Helvetet]. Vi har redan nämnt ahādīth om detta [...]


Läs mer:

  • Författare:

    al-Ladjnah ad-Dā’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 1. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 117 s. ISBN saknas

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8