بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

En icke-troendes räkenskap i livet efter detta

Fråga: Den troende kommer att ställas till svars på Återuppståndelsens Dag; om vad denne har gjort är bra, då får denne ta emot gott och om det är ont, då får denne ta emot ont. Men hur kommer den icke-troende att ställas till svars då denne inte har samma skyldigheter som den troende?

Svar: Denna fråga beror på en felaktig förståelse. Den icke-troende har samma skyldigheter som den troende, med den icke-troende följer inte dem i detta livet. Beviset för att den icke-troende ställs till ansvar på samma sätt är Allāhs ord:

”[Påminnelsen om domen och helveteselden] är förvisso ett av de mäktiga [varningstecken] som varnar människorna, både dem av er som vill gå i främsta ledet och dem som [tvekar och] blir efter. Var och en skall ställas till svars för vad han har gjort utom de rättfärdiga som hör till den högra sidan [och som där de vilar] i [paradisets] lustgårdar, skall förhöra sig om [de dömda] syndarna [och fråga]: 'Vad förde er till helveteselden?' De skall svara: 'Vi hörde inte till dem som bad och vi gav inte heller den nödställde att äta och vi ägnade oss med [andra] likasinnade åt tomt och respektlöst tal [om höga ting] och påstod att Domens dag var en lögn – till dess vi fick visshet.' Då skall medlarnas förböner inte vara dem till någon nytta.” [Koranen 74:39-46]

Hade de inte varit påverkade av deras okunskap om bönen och att ge till de fattiga, då hade de inte nämnt det. Detta är ett bevis för att de kommer att straffas då de inte har praktiserat islam. På samma sätt som bevis från Koranen och profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah kräver detta gör även sunt förnuft det. Om Allāh den Upphöjde straffar den troende tjänaren för att denne har misslyckats med att uppfylla sina skyldigheter i religionen – varför skulle Han då inte straffa den icke-troende? Sannerligen skall jag gå ännu längre: Den icke-troende kommer att straffas för sitt misslyckande med det som Allāh har välsignat honom med i form av mat, dryck och andra saker. Allāh den Upphöjde säger:

”De som tror och lever rättskaffens skall inte göra sig förebråelser för vad de [förut] har ätit och druckit, om de fruktar Gud och [håller fast vid] tron och lever ett rättskaffens liv; låt det sägas än en gång: [de har ingenting att förebrå sig om de] fruktar Gud och [håller fast vid] tron – ja, ännu en gång: [de skall] frukta Gud och [sträva efter att] göra det goda och det rätta. Gud älskar dem som gör det goda och det rätta.” [Koranen 5:93]

Texten i denna vers klargör att den troende inte har någon skuld i fråga om vad de har ätit [tidigare]. Från denna vers kan vi därför förstå att skuld kommer att falla på de icke-troende för vad de har ätit tidigare. Allāh säger även:

”Säg: 'Vem har förbjudit de sköna ting som Gud har skänkt Sina tjänare och allt det goda som Han har gett dem för deras försörjning?' Säg: 'Allt detta tillkommer i detta liv dem som tror, och på Uppståndelsens dag skall det vara dem [ensamma] förbehåller.' Så framställer Vi [Våra] budskap fast och klart för alla insiktsfulla människor.” [Koranen 7:32]

Han säger: ”Säg: 'Allt detta tillkommer i detta liv dem som tror...” Detta är ett bevis för att den icke-troende inte har rätt att njuta av dem. Jag säger: Denne har ingen laga rätt. I fråga om rätten avseende sakers universella ordning så har Allāh skapat dem och den icke-troende drar nytta av dem och ingen motsäger sig detta. Detta är bevis för att den icke-troende också kommer att hållas ansvarig för de tillåtna saker som denne äter och bär. Precis som bevisen från Koranen och profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah gör detta till en nödvändighet gör även det sunda förnuftet det eftersom – rent logiskt – hur skulle den icke-troende som inte lyder Allāh och som inte tror på Honom få njuta av det som Allāh har skapat och skänkt Hans tjänare?

Är detta klart för dig, då kommer du se att den icke-troende måste hållas ansvarig för sina handlingar på Återuppståndelsens Dag. Men räkenskap för den icke-troende enligt hans handlingar är inte som räkenskapen för den troende. Den som tror kommer att få en lätt räkenskap. Hans Herre den Allsmäktige kommer att ta honom åt sidan och visa honom hans synder och han kommer att erkänna dem, sedan kommer Han den Upphöjde säga till honom:

”Jag hade överseende med dem i det världsliga livet och i dag förlåter jag dem.” [al-Bukhārī 6070]

När det gäller den icke-troende – må Allāh ge oss skydd – kommer hans räkenskap gå till så att hans synder kommer att visas för honom och han kommer att förnedras av dem, då alla får se dem. Ett vittne kommer att säga:

”Vem är mer orättfärdig än den som sätter ihop lögner om Gud? [Dessa människor] skall [på den Yttersta dagen] föras fram inför sin Herre och vittnena skall förklara: 'Dessa var de som satte ihop lögner om sin Herre.'” [Koranen 11:18]


Läs mer:

  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 1. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. x s. ISBN saknas

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8
  • Författare: