بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

De troende kommer att se deras Herre i Paradiset, om Han tillåter

Fråga: I en hadīth från profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – uppges det:

”Ni kommer sannerligen att se er Herre på Återuppståndelsens Dag, precis som ni ser månen en natt när den är full... ni kommer inte att ha några problem att se det.” [al-Bukhārī 554 och Muslim 183]

Är det sant att Allāh kommer att ses på Återuppståndelsens Dag? Är den ovan nämnda hadithen autentisk? Kommer alla att se Honom, eller endast de troende?

Några av dem som har återberättat ahādīth säger att Allāh den Härlige, den Upphöjde stiger ned under den tredje delen av natten till den lägsta himmeln. Är detta korrekt?

Svar: Denna hadīth har bekräftats som autentisk och den är ett bevis för att de troende kommer att se deras Herre, om Han vill. De icke-troende kommer inte att få se Honom, vilket Han säger:

”Nej! Denna Dag kommer de förvisso att se sig utestängda från Guds nåd.” [Koranen 83:15]

Flera haditherhar återberättats som bekräftar att de troende kommer att se deras Herre i Paradiset. Dessutom bekräftar Koranen det när Allāh säger:

”Den Dagen skall [någras] ansikten lysas upp av glädje – de får skåda sin Herre – medan mörka skuggor kommer att skymma [andras] ansikten – de grubblar över det lidande som väntar dem.” [Koranen 75:22-23]

Och när Han säger:

”[När de, vilande] på högsäten, betraktar [allt det som deras Herre har skänkt dem].” [Koranen 83:23]

På vilket sätt de kommer att se Honom känner vi inte till, även om det är sant, för viloplatsen i det Nästkommande kan inte jämföras med livet i denna världen och det okända kan heller inte jämföras med det som är känt. Det som är en skyldighet för oss är att tala om det som vi känner till.

Autentiska hadīth har rapporterats om nedstigandet, som när profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – säger:

”Vår Herre stiger ned till den lägsta himmeln och Han säger: ”Finns det någon som gör åkallan till mig så att Jag kan besvara denne. Finns det någon som söker förlåtelse så att Jag kan förlåta denne. Finns det någon som vänder sig [till Mig] i ånger så att Jag kan vända mig till denne i förlåtelse.” [al-Bukhārī 1145, 6321, 7494 och Muslim 758]

Detta nedstigande hör dock till det som är dolt för människor; vi accepterar det, men vi försöker inte förklara hur det går till. Vi drar endast nytta av frikostigheten under den sista delen av natten och förtjänsten i bönen, åkallan av Allāh och sökandet av förlåtelse.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 1. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 156 s. ISBN saknas

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8