بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Fem sätt för att vara plikttrogen mot sina föräldrar

Fråga: Hur är man plikttrogen mot sina föräldrar? Är det tillåtet att göra 'umrah för en av dem trots det faktum att de redan har gjort det själva?

Svar: Att man är plikttrogen mot föräldrarna innebär att man hjälper dem med ens tillgångar, ens ställning, genom fysiska ansträngningar eller genom att vara god mot dem på alla andra tänkbara sätt. Att inte vara plikttorgen mot dem – genom att inte uppfylla deras rättigheter och att inte vara vänlig mot dem – är en stor synd [...]

Efter att de har avlidit kan man vara plikttrogen mot dem genom att åkalla för dem, be Allāh förlåta dem, utföra deras testamente, visa vördnad mot deras vänner och nära relationsband som enbart kommer till en genom dem. Detta är fem sätt för att vara plikttrogen mot ens föräldrar när de har avlidit.

Att ge i välgörenhet för deras räkning är tillåtet. Vi beordrar dock inte en son till att göra så utan istället säger vi att om han ger i välgörenhet är det tillåtet men att åkalla för dem är bättre. Detta beror på att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”När någon avlider upphör hans handlingar utom tre: En välgörenhet vars inverkan fortsätter, kunskap [som han lämnar efter sig] som det kommer nytta från och en rättfärdig son som åkallar för honom.” [Muslim 1631] Allāhs sändebud – över honom vare Allāhs frid och välsignelser - gav denna åkallan samma status som en handling. Detta bevisar att åkallan för ens föräldrar efter deras bortgång är bättre än att ge i välgörenhet för deras räkning, bättre än att göra 'umrah, bättre än att läsa Koranen och bättre än att be. Detta beror på att det inte är möjligt för profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – att utelämna nämnandet av något som är överlägset samtidigt som han nämner det som är underlägset. Det krävs av honom att han nämner vad som är överlägset och vad som är tillåtet.  Han nämnde vad som var bäst i den sista hadithen och i en annan hadīth från Sa'd bin 'Ubadah när en man sökte tillstånd från honom för att ge i välgörenhet för moderns räkning så tilläts mannen. Han gjorde samma sak när en man sade till honom: ”Allāhs sändebud! Min mor avled oväntat och jag tror att om hon hade levt längre hade hon givit i välgörenhet. Kan jag ge i välgörenhet för hennes räkning?” Han svarade då att det gick bra.

Jag påpekar bara vikten i att brodern åkallar för föräldrarna istället för att han ger i välgörenhet för deras räkning och liknande på grund av att det var vad profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – vägledde oss till. Vi fördömer inte någon för att ge i välgörenhet, göra 'umrah, be eller läsa Koranen med avsikten att dessa handlingar skall vara för föräldrarna. Om föräldrarna inte gjort den obligatoriska vallfärden eller 'umrahn har det sagts att utföra denna handling för dem är bättre än att åkalla för dem.

Och Allāh vet bäst.

Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. ISBN saknas