بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Kämpa för att göra föräldrarna nöjda

Fråga: Min vän frågar: ”Min mor blir snabbt arg och hon åkallar ofta mot mig och mina bröder. Detta speciellt när hon vaknar efter att ha sovit. Hon åkallar ibland mot mig under de tider då åkallan besvaras. Jag försöker att var plikttrogen mot henne men hennes barskhet får mig ibland till att inte lyda henne. Syndar jag trots det faktum att hon får mig till att inte lyda henne? Besvaras en mors bön om hon ber mot barnen utan anledning att göra så? Må Allāh belöna er med det goda.”

Svar: Det är obligatoriskt för barnen, både pojkar och flickor, att vara vänliga och plikttrogna mot föräldrarna samt att sträva efter att undvika att göra dem arga som få dem till att åkalla mot dem. Detta beror på att föräldrarnas rättigheter har stor vikt. Allāh beordrar oss ofta att uppfylla dessa rättigheter, som när Han säger: ”Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och [Han har befallt er] att visa godhet mot [era] föräldrar.” [Koranen 17:23] ”Tacka Mig och dina föräldrar [och minns att] Jag är målet för er färd!” [Koranen 31:14] Det har även bekräftats att när profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – tillfrågades: ”Vilken handling är den bästa?” Han svarade: ”Bön i tid.” ”Sedan?” ”Plikttrogenhet mot föräldrarna.” ”Sedan?” ”Strida för Allāhs sak.” [al-Bukhārī 5970 och Muslim 85] Ahādīth om att vara plikttrogen mot föräldrar finns det många. Det är obligatoriskt för barn, både söner och döttrar, att kämpa för att vara plikttrogna mot deras föräldrar och att hålla sig borta från vad som leder till deras ilska. De skall lyssna till och lyda dem i allt som är bra och det är inte tillåtet för dem att inte vara lydiga även om de behandlas barskt.

Samtidigt är det obligatoriskt för föräldrar att vara varsamma mot deras barn och behandla dem vänligt på ett sådant sätt att det förhindrar dem från att vara olydiga. Allāh den Allsmäktige säger: ”Samarbeta för att befrämja fromhet och gudsfruktan, och slut er inte samman för att befrämja synd och fiendskap.” [Koranen 5:2]

Föräldrarna bör åkalla för deras barn för vägledning och välbefinnande – inte för motsatsen. Detta gäller speciellt under de tidpunkter då det är sannolikare att bönen besvaras.

Och hos Allāh finns medlen till vad som är rätt.

Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. ISBN saknas