بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Skyldigheten i att vara plikttrogen och god mot sina föräldrar

Fråga: Ädle shaykh, mina barn lyder mig inte och de utför inte ens de minsta plikterna gentemot mig eller deras moder. Detta trots att hon är gammal och har dålig syn. Vänligen, klargör för dem och ge dem råd om deras föräldrar rättigheter.

Svar: Barn måste lyda deras föräldrar i vad som är bra, vara vänliga och plikttrogna mot dem och undvika att inte lyda dem i vad som inte motsäger sig den islamiska lagen. Allāh den Allsmäktige säger: ”Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och [Han har anbefallt er] att visa godhet mot [era] föräldrar.” [Koranen 17:23] ”Gud har anbefallt människan [att visa] godhet mot sina föräldrar; [hon bör tänka på att] modern har burit sitt barn genom det ena svaghetstillståndet efter det andra, [fött det] och ammat det under två år. Tacka Mig och dina föräldrar [och minns att] Jag är målet för er färd!” [Koranen 31:14] Någon frågade Profeten: ”Vilken är den mest ärbaraste handlingen?” Han svarade: ”Bön i tid.” ”Och sedan?” Profeten svarade: ”Plikttorgenhet mot föräldrarna.” ”Och sedan?” ”Strida för Allāhs sak.” [al-Bukhārī 5970 och Muslim 85] Dess autenticitet finns det samstämmighet kring. Allāhs sändebud – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sade även: ”Skall jag inte informera er om de värsta synderna?” Hans följeslagare svarade: ”Ja! Allāhs sändebud.” Han svarade: ”Sätta medhjälpare vid Allāhs sändebud [och att vara] olydig mot föräldrarna.” Han lutade sig då men satte sig upp och sade: ”Och falskt tal, eller falskt vittnesmål.” [al-Bukhārī 5976 och Muslim 87] Det finns ett antal verser i Koranen och uttalanden från profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – som nämner vikten av att lyda föräldrarna.

Och må Allāh vägleda oss alla till sannigen.

Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. ISBN saknas