بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Shathlisekten varken ber eller fastar och min far har beordrat mig att följa dem

Fråga: Det finns en sekt som kallas ash-shathliyyah. De varken ber, fastar eller betalar allmosa och det finns en person som de kallar ”Sayyidunna” [Vår Herre]. De anser att han är deras herre och att han kommer att representera dem på Domedagen. Han förlåter dem för allt som de gör i detta liv. De möts varje fredags- och måndagsmorgon. Min far har tvingat mig att gå med i denna sekt. Han blir arg när han ser mig fasta eller be och han säger då till mig: ”Vår Herre kommer att förlåta oss för allt och skydda oss från Elden [de kommer att träda in i Paradiset].” Hans ord är felaktiga, för han [deras ”Herre”] är ju endast en människa likt dem. Vad skall jag göra? Snälla, vägled mig. Jag vet att Allāh är min Herre och att Muhammad är Allāhs profet och sändebud och att min religion är islam och jag praktiserar de fem pelarna. Bör jag lyda min far när det samtidigt innebär olydnad mot Skaparen? Allāh säger i Sin skrift: ”Tillrättavisa dem inte, och tala alltid hövligt och vänligt till dem.” [Koranen 17:23]

Om jag inte lyder honom, då kommer han alltid att vara arg på mig och argumentera för att jag skall gå med i denna sekt. Ta hänsyn till att jag inte kan försörja mig själv och att det inte finns någon i familjen som kommer att stödja mig, utom min moder. Vad kan jag göra? Vänligen, vägled mig till det som kommer att göra Allāh nöjd och som kommer att leda mig bort från min faders vrede, min far som varken tror på bönen, fastan eller den sanna islamiska religionen.

Svar: Förhåller det sig på så vis som du har beskrivit, att din far och de i sekten som varken ber eller fastar och som tror att deras shaykh är deras herre, som garanterar dem Paradiset och förlåter dem alla deras onda handlingar – då är de icke-troende. Om din far beordrar dig att bli en av dem och förbjuder att du ber och fastar, lyd då inte honom. Det finns ingen lydnad till någon skapad varelse om det innebär olydnad mot Skaparen. Gör det som Allāh har kommenderat och håll dig borta från det som Han har förbjudet. Behandla dina föräldrar med rättvisa för att uppfylla Allāhs den Upphöjdes Ord:

”Gud har anbefallt människan [att visa] godhet mot sina föräldrar; [hon bör tänka på att] modern har burit sitt barn genom det ena svaghetstillståndet efter det andra, [fött det] och ammat det under två år. Tacka Mig och dina föräldrar [och minns att] Jag är målet för er färd! Men om de vill förmå dig att sätta vid Min sida något som du står främmande för, skall du inte lyda dem. Omge dem i detta liv som sig bör [med dina ömma omsorger], och följ samma väg som de som vänder tillbaka till mig i ånger [över sina synder]. Till Mig skall ni föras åter och Jag skall låta er veta vad era handlingar [var värda].” [Koranen 31:14-15]

Var med de troende, de som är uppriktiga i deras tro, som Allāh har föreskrivit och som Hans sändebud förkunnade för oss, för att handla i enligt Allāhs skrift och Hans sändebuds sunnah. Försök att bära den svårighet som kan komma då du följer Allāhs väg. Det är bättre för din slutliga vistelse […] att hålla sig till den väg de som vänder sig till Allāh i ånger följer. Du måste lämna dem så att de inte leder dig vilse.

Vi hoppas att Allāh kommer att göra en väg för dig till levebröd. Allt levebröd ligger i Allāhs händer, inte i din faders eller någon annan skapad varelses.

Må Allāhs frid och välsignelser vara över vår profet Muhammad, hans familj och hans följeslagare.


Läs mer:

  • Författare:

    al-Ladjnah ad-Dā’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 1. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 334 s. ISBN saknas

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8