بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Faran i att dyrka andra än Allāh

Fråga: Vilket är utlåtandet om att rikta någon form av dyrkan mot andra än Allāh – fri från brister?

Svar: Svaret kan förstås från vad som har föregåtts när vi sade att tawhīd i dyrkan är att särskilja Allāh med all dyrkan. Detta betyder att ingen bör ge någon del av [sin] dyrkan till någon annan än Allāh den Upphöjde.

Det är känt att offer är ett sätt för att komma närmare Allāh. Han har kommenderat det när Han sagt: ”Be därför till din Herre och förrätta [ditt] offer!” [Koranen 108:2]

Allt [som görs] för att komma närmare Allāh är då dyrkan. Om man offrar till någon annan än Allāh, på grund av vördnad för den man offrar till, och som en ha dling av underkastelse inför och för att komma närmare denne, på samma sätt som han visar vördnad för och söker Allāhs närhet, då sätter man någon vid Allāhs sida i dyrkan [man är en månggudadyrkare]. I detta fall har Allāh klargjort att Han har förbjudit Paradiset för månggudadyrkare och att deras boning är för evigt i Helvetet. Följaktligen säger vi att vad vissa gör när de slaktar vid gravar som tillhör personer som de kallar för awliyā’ är en månggudadyrkan som tar en dem utanför religionen. Vårt råd till dem är att de måste ångra sig inför Allāh den Allsmäktige över vad de har gjort. De skall endast offra till Allāh, på samma sätt som deras böner och fasta enbart för Allāh. Om de gör så kommer deras tidigare synder att förlåtas. Allāh den Upphöjde har sagt: ”Om ni gör slut på [ert motstånd mot tron] skall det förflutna förlåtas er.” [Koranen 8:38] Allāh kommer att ge dem mer än så, Han kommer att omvandla deras synder till goda handlingar. Han den Upphöjde har sagt:

”Och de anropar aldrig en gudom vid sidan av Gud och de berövar aldrig en människa livet – som Gud har förklarat heligt – annat än i rättfärdigt syfte, och de avhåller sig från äktenskapsbrott. Den som begår dessa svåra synder skall få sona dem med en exemplarisk bestraffning [och] på Uppståndelsens dag skall hans straff fördubblas och han skall gå bort med skammen för att lida detta straff i evighet. De skall inte straffs som visar ånger och blir troende och lever ett rättskaffens liv.” [Koranen 25:68-70]

Mitt råd till dem som söker närhet till dem som ligger i gravarna är att de ångrar sig inför Allāh den Upphöjde för detta och att de vänder sig mot Honom. Om de gör så skall de få ta emot det glada budskapet om förlåtelse från Allāh. Han – fri från brister – är nöjd med ångern från dem som ångrar sig inför Honom.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Fiqh ul 'Ibādāt www 20/4-2007: www

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8