بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Syftet med skapelsen av människosläktet

Fråga: Vilket är syftet med skapelsen av människan?

Svar: I Allāhs den Nåderikes den Barmhärtiges namn. All lovprisan tillhör Allāh, Herren över allt som existerar. Och jag ber Allāh sända frid och välsignelser över profeten Muhammad, de troende i hans familj och alla hans följeslagare.

Innan jag svarar på denna fråga skulle jag vilja visa på en generell grund för vad Allāh den Allsmäktige skapar och föreskriver. Denna grund hämtas från Hans den Välsignades, den Upphöjdes ord: ”Han är den Allvetande, den Allvise.” [Koranen 66:2] ”Gud är allvetande, vis.” [Koranen 33:1] Det finns fler verser utöver dessa som bevisar Allāhs den Allsmäktiges visdom i det som Han skapar och föreskriver, det vill säga både i fråga om Hans kawniyyah och shar'iyyah dekret. Det finns inte något som Allāh skapar utan visdom, oberoende av om att de gäller att få något till att existera eller att få något till att inte existera. Det finns inget som Allāh – fri från brister – påbjuder utan visdom. Det spelar ingen roll om det gäller att göra något till obligatoriskt, förbjudet eller tillåtet.

Denna visdom inbegripen i Allāhs föreskrivna och allmängiltiga beslut kan både vara känd och okänd för oss. Den kan även vara känd för somliga men inte för andra beroende på den grad av kunskap och förståelse som Allāh har skänkt dem.

När detta har kommit till kännedom säger vi att Allāh har skapat människan och jinn med en stor visdom och med ett ädelt mål – att vi skall dyrka Honom. Han den Välsignade den Upphöjde säger: ”Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig.” [Koranen 51:56] ”Trodde ni att Vi skapade er för nöjes skull och att ni inte skulle föras tillbaka till Oss.” [Koranen 23:115] ”Tror människan att hon skall lämnas i fred att göra som hon vill [utan att ställas till svars]?” [Koranen 75:36] Det finns många andra verser som pekar på att Allāh den Upphöjde har den djupsinnigaste visdom i skapelsen av människan och jinn – och den är att vi skall dyrka enbart Honom.

Och dyrkan är ödmjuka sig inför Allāh den Allsmäktige med kärlek och vördnad genom att göra det som Han har beordrat oss och att undvika det som Han har förbjudet, och att göra det enligt vad som har föreskrivits i den islamiska lagen. Allāh den Upphöjde säger: ”Men inga andra påbud gavs dem än att dyrka Gud med ren och uppriktig tro.” [Koranen 98:5] Detta är visdomen i skapelsen av människan och jinn.

Den som då gör uppror mot sin Herre och inte nedlåter sig att dyrka Honom överger denna visdom som Allāh har skapat tjänaren. Dennes handling vittnar om att Allāh sammanställde skapelsen utan mål och syfte. Även om denne inte tillkännager det öppet nödvändiggörs det genom dennes avvisande av lydnad av Herren.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Fiqh ul 'Ibādāt www 20/4-2007: www

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8