بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Avvisar tron på Nästa liv och påstår att det är en vidskepelse från förr

Fråga: Vilket är utlåtandet om någon som avvisar det kommande livet och påstår att det är en vidskepelse från förr? Hur kan vi övertyga dessa avvisare?

Svar: Den som avvisar tron på det kommande livet och påstår att det är en vidskepelse från förr är enligt Allāhs den Upphöjdes ord en icke-troende:

”Och de säger: ’Det finns ingenting annat än detta jordiska liv; vi kommer inte att återuppväckas [från de döda].¨Om du kunde se dem när de förs fram inför sin Herre [och] Han säger: ’Är inte detta den sanna verkligheten?’ [och då] svarar de: ’Jo, vid vår Herre! Så är det!’ [Då] skall Han säga: ’Smaka nu straffet för ert förnekande av sanningen!’” [Koranen 6:29-30]

”Förlorarna denna Dag är de som förnekade sanningen, som förnekade Domens dag! Ingen förnekar den utom den som överträder alla förbud och som sjunkit i synd, den som, när Våra budskap läses upp för honom, säger: ’[Det där är bara] sagot från förfäders tod!’ Nej [de är lögnare]! Det [onda] de har gjort har förlamat deras hjärtan! Nej! Denna Dag kommer de och de kommer helt säkert att brinna i helvetets eld, medan de [hör enb röst] säga: ’Det är detta som ni brukade kalla en lögn!’” [Koranen 83:10-17]

”Men detta är inte nog! Det som de förnekar är den Yttersta stunden – och för dem som förnekar den Yttersta stunden har Vi en flammande Eld i beredskap.” [Koranen 25:11]

”De som framhärdar i att förneka sanningen i Guds budskap och [människans kommande] möte med Honom, för dem är allt hopp om Min nåd och Min barmhärtighet ute och [i det kommande livet] väntar dem ett svårt lidande.” [Koranen 29:23]

För att övertyga dem som avvisar detta kan man använda följande bevis:

 1. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – och sändebuden i de Gudomliga skrifterna har talat mycket om Återuppståndelsen och deras folk har accepterat det. Hur kan du då avvisa det när du tror på vad som berättas för dig från en filosof eller från någon ideologis grundare, även om du inte har fått någon information om Återuppståndelsen, varken genom berättelser eller verkliga bevis?
 2. Det sunda förnuftet vittnar på flera sätt om att Återuppståndelsen är möjlig: Ingen förnekar att han eller hon har skapats efter att ha varit icke-existerande, och att han eller hon har kommit till efter att inte ha varit. Den som har skapade oss och givit oss liv efter att vi inte har funnits till är i sanning förmögen att återskapa oss på nytt. Allāh den Upphöjde säger: ”Han är Den som inleder skapelsen och som, när tiden är kommen, skall förnya den; det är en lätt sak för Gud.” [Koranen 30:27] Och Han den Upphöjde säger: ”Liksom Vi grep Oss an med den första skapelsen skall Vi förnya den – för detta löfte borgar Vi och Vi har makt att göra det!” [Koranen 21:104] Ingen förnekar det fantastiska i skapelsen av himlarna och jorden, för hur oerhörd är inte deras storlek och hur underbar är inte deras sammansättning. Således är den som skapade skapade himlarna och jorden förmögen att skapa människan med större skäl. Allāh den Upphöjde säger: ”Himlarnas och jordens skapelse är något vida större än skapelsen av människan, men de flesta människor inser inte [att det förhåller sig så].” [Koranen 40:57] ”Förstår de inte att Gud, som har skapat himlarna och jorden utan att skapelsen av dem tröttade Honom, har makt att återuppväcka de döda? Ja, Han har allt i Sin makt!” [Koranen 46:33] ”Skulle inte himlarnas och jordens Skapare förmå återskapa dem [som har dött] sådana de var? Ja, helt visst! Han är Den som har skapat allt, som har kunskap om allt. Om Han vill att något skall vara säger Han endast till det: ’Var!’ – och det är” [Koranen 36:81-82] Alla som har ögon att se med bevittnar den torra jordens döda växtlighet, som när regnet faller över blir levande och vars växter kommer till liv efter att de har varit döda. Den som har möjlighet att ge liv till det som är dött [växter och vegetation], har möjlighet att låta livet återvända till dem som avlidit och återskapa dem. Allāh den Upphöjde säger: ”Och bland Hans tecken påjorden som inför dina ögon ligger torr och död men som, när Vi låter regnet falla, skälver och sväller [av liv]. Han som väcker jorden till detta nya liv är med visshet Densamme som återuppväcker de döda! Gud har allt i Sin makt.” [Koranen 41:39]

 3. Möjligheten att Återuppståndelsens dag [är verklig] bevittnas genom förnimmelse och verkliga bevis, som beviset i att liv återvänder till det som har dött. Detta är någon som Allāh den Upphöjde har informerat oss om. Han den Upphöjde har vid fem tillfällen nämnt detta i sura al-Baqarah: ”Eller [- ett annat exempel på dem som förnekar Guds Allmakt -] om mamnnen som färdades förbi en stad som hade jämnats med marken och utropade: ’Hur skulle Gud kunna ge liv åt denna [döda stad]?’ Och Gud lät honom dö och förbli död i hundra år. Därefter väckte Han honom till liv och frågade: ’Hur länge har du varit borta?’ Han svarade: ’Jag har varit borta en dag eller en del av en dag.’ [gud] sade: ’Nej, du har varit borta i hundra år. Men se på din mat och dryck, som inte har fördärvats, och se på din åsna – Vi har velat göra dig till ett tecken för människorna – och se [nu] hur Vi ger liv åt de döda benen och sedan klär dem med kött.’ Och när allt detta stod klart för honom, sade han: ’[Nu] vet jag att Gud har allt i – sin makt.’” [Koranen 2:259]

 4. Visdom fordrar också en återuppståndelse efter döden för att varje själ skall lönas för vad den har förtjänat. Vore det inte så skulle skapelsen av människan vara utan syfte och det skulle varken finnas något värde eller någon visdom i den – människan skulle i detta liv vara som djuren. Allāh den Upphöjde säger: ”Trodde ni att Vi skapade er för nöjes skull och att ni inte skulle föras tillbaka till Oss?’ Upphöjd över allt är gud, Konungen, den Yttersta Sanningen! Det finns ingen gudom utom Han, Herren till allmaktens, nådens och barmhärtighetens tron.” [Koranen 23:115-116] ”Den yttersta stunden skall komma, även om Jag håller dess [ankomst] hemlig, för att var och en skall lönas för det som han har strävat mot.” [Koranen 20:15] ”De svär vid Gud sina högtidligaste eder att Gud inte kommer att återuppväcka någon från de döda. Helt visst [skall de döda återuppväckas]! Det skall ske i kraft av det löfte som Han har åtagit Sig att infri, men de flesta människor är okunniga om detta. [Han skall låta dem återuppstå] för att klargöra för dem det som de tvistade om och för att de som förnekade sanningen skall få veta att de var lögnare. När det är Vår vilja att något skall vara säger Vi endast till det: ’Var!’ – och det är.” [Koranen 6:38-40] ”De som förnekar sanningen påstår att de inte skall uppväckas från de döda. Säg: ’Vid min Herre och Gud! Helt visst skall ni återuppväckas och då skall ni få veta vad era handlingar [var värda]. Detta är lätt för Gud.” [Koranen 64:7]

Lägger man klart och tydligt fram dessa bevis inför den som avvisar Återuppståndelsen, och de fortsätter att avvisa, då är de arroganta och trotsiga. De som gör fel skall snart få lära känna sitt slut.


Läs mer:

 • Författare:

  Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
 • Källa:

  Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 159 s. ISBN 9960-892-66-2

  Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8