بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Anledningen till att Jesus valdes ut för att lyftas upp till himlen

Fråga: Varför valdes inte Muhammad ut, då han är den bäste av profeterna, för att lyftas upp till himlen i stället för Jesus? Om Jesus upplyftning är sann, varför är han då den ende profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – som har valts ut för detta?

Svar: Allting omges av Allāhs nåd och kunskap. Han omfattar alla ting med Sin styrka och kraft. Han är den Högste och Hans visdom, vilja och kraft är total. Han väljer ut dem i människosläktet som Han vill till profeter och sändebud, bärarna av glada budskap och varningar. Några har Han höjt i grad över de andra. Han välsignade dem med speciella förtjänster som en barmhärtighet och nåd. Han valde Abraham och Muhammad som Hans vänner. Han gav varje Profet de tecken och mirakel som Han önskade att de skulle ha. Han gav dem det som var passande för varje tidsepok för att bevisen skulle läggas fram inför folken. Detta är Hans visdom och rättvisa. Hans dom går inte att överklaga. Han är den Allsmäktige, den Vise.

Dessa speciella förtjänster betyder nödvändigtvis inte överlägsenhet. Att Jesus valdes ut för att lyftas upp till himlen när han var vid liv skedde enligt Allāhs vilja och visdom. Det berodde inte på att han stod över sina profetbröder som Abraham, Moses och Noah. De fick alla speciella förtjänster och tecken, vilket inte gör det nödvändigt att de står över honom.

För att fatta oss kort så är det Allāh som bestämmer allt. Han arrangerar allt som Han vill och Han tillfrågas inte om vad Han gör. Han har ju en perfekt visdom och kunskap.

Denna fråga är dessutom inte i linje med en stadig tro. Sannerligen kan den som fokuserar på dessa frågor bli förvirrad och börja grubbla för mycket. Den troende är skyldig att acceptera alla frågor där beslutet tillhör Allāh, och att vara ihärdig i de frågor som utgår från tjänaren, båda i tro och handling. Detta är enligt Profeternas, Budbärarnas, de ädla kalifernas och de korrekt vägledda första generationernas sätt.


Läs mer:

  • Författare:

    al-Ladjnah ad-Dā’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 1. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 307 s. ISBN saknas