بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Vän som inte ber

Fråga: Jag har en vän som är mig mycket kär och som har en mycket hög och ädel karaktär. Hans problem är dock att han inte ber. Som jag har sagt älskar jag honom för hans goda sätt. Jag vet inte om jag bör fortsätta min vänskap med honom. Ädle shaykh, jag skulle vilja veta hur jag skall betona bönens vikt för honom. Om han fortsätter att inte be, bör jag då lämna honom?

Svar: Bönen är en av islams pelare och den största efter trosbekännelsen. Den som ber kommer att bevara sin religion. Den som överger den kommer lättare att överge andra aspekter av religionen. I en autentisk hadīth säger profeten: ”Avtalet som skiljer oss och dem är bönen. Den som överger den har inte trott.” [at-Tirmithi 2621 och Ahmad 5:346, 355] Nedtecknad med en autentisk kedja av imam Ahmad och de som nedtecknat sunan.

I en hadīth återberättad av Jabir säger profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser: ”Mellan en man och otro och månggudadyrkan finns övergivandet av bönen.” [Muslim 82]

'Abdullah bin Shaqīq al-'Uqayli, en betrodd tabi'i, har bekräftat att profetens följeslagare inte ansåg övergivandet av någon handling utom bönen vara otro. Detta är anledningen till att ett antal lärde anser att otron som övergivandet utgör är stor otro, även om man inte avvisar att den är obligatorisk.

Detta är på grund av de tidigare ahādīth och andra rapporter med samma innebörd. Detta är sanningen som det inte finns någon tvekan kring. Andra säger att hans otro är av den mindre sorten men att hans brott är större än otukt eller att stjäla. Alla de lärda är dock eniga om att avvisandet av dess skyldighet är otro.

Du som frågeställare bör känna till att du måste råda och varna denna person som du nämnt för farorna i att överge bönen. Om han ångrar sig tillhör all tacksamhet och lovprisan Allāh. Om inte är du skyldig att hata honom för Allāhs skull och frigöra dig från honom tills han ångrar sig inför Allāh för hans otro. Allāh den Allsmäktige säger:

”Ett gott föredöme har ni i Abraham och de som följde honom, när de sade till sina landsmän: ’Vi är inte ansvariga för er och för det som ni dyrkar i Guds ställe och vi tar avstånd från er. Fiendskap och hat skall råda mellan oss och er ända till dess ni tror på den Ende Guden.” [Koranen 60:4] […]

Vi ber Allāh den Allsmäktige att hålla dig, oss och alla muslimer säkra från Hans vrede. Han är den bäste att fråga.

Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. ISBN saknas