بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Vara i sällskap med dem som inte ber och de som hånar religionen

Fråga: Får en muslim umgås med en person som oftast inte ber?

Svar: Det är inte tillåtet att umgås med den som vid vissa tillfällen överger bönen. Det han måste göra är att ge honom råd och kritisera honom för hans onda handlingar. Ångrar han sig är allt frid och fröjd, men om han inte gör det bör man undvika honom och inte ha honom som vän. Han bör hatas för Allāhs skull tills han ångrar dessa onda handlingar. Att överge bönen är en handling som innebör stor otro. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – säger ju: ”Avtalet som skiljer oss från dem är bönen och den som lämnar den har inte trott.” [at-Tirmithi 2621, an-Nasā’i 464 och Ahmad 5:346, 355]

Muslim återger i sin Sahīh från Jabir att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Det som står mellan en man och otro samt mångguderi är utelämnandet bönen.” [Muslim 82]

Därför måste varje muslim älska för Allāhs skull och hata för Allāhs skull samt visa vänskap för Allāhs skull och visa fiendskap för Allāhs skull. Detta grundas på Allāhs den Upphöjdes ord:

”Ett gott föredöme har ni i Abraham och de som följde honom, när de sade till sina landsmän: 'Vi är inte ansvariga för er och för det som ni dyrkar i Guds ställe och vi tar avstånd från er. Fiendskap och hat skall råda mellan oss och er ända till dess ni tror på den Ende Guden.” [Koranen 60:4]

Denne bör tas till myndigheternas, om han bor i ett land där den islamiska lagen tillämpas, för att han skall kunna uppmanas att ångra sig. Ångrar han sig är allt frid och fröjd men om han inte gör det bör han avrättas [Övers. anm. OBS! Endast i ett muslimskt land]. Straffet för den som överger bönen och inte ångrar sig är döden. Allāh säger: ”Men om de visar ånger och [villighet att] förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.” [Koranen 9:5]

Denna vers bevisar att den som överger bönen utan att ångra sig inte bör få vara fri, i stället bör han avrättas. Den korrekta åsikten är att han avrättas som en icke-troende, enligt de två tidigare ahādīth och andra utöver dem. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har också sagt: ”Jag har förbjudet att den som ber dödas.” [Abū Dawūd 4928]

Detta bevisar att den som ber inte ber får avrättas. Han måste avrättas om han inte ångrar sig. Detta kommer då att avhålla människor från att begå denna stora synd.

Vi ber Allāh att Han förbättrar vår situation och att Han gör oss stadiga i religionen. Han är Den som hör allt och som är evigt nära.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullāh Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 381 s. ISBN saknas

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8