بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Sitta tillsammans med folk som dricker

Fråga: Jag studerar vid ett universitet i Japan och ett antal föreningar och klubbar träffas vi vid fester där det serveras alkohol. Gör jag mig skyldig till synd genom att vara närvarande vid en plats där det serveras vin? Detta i vetskap om att jag är noga med att inte sitta jämte de som dricker, och all lovprisan tillhör Allāh.

Svar: Det är inte tillåtet att sitta tillsammans med människor som dricker alkohol utan att i syfta att tillrättavisa dem. Om de accepterar det är allt frid och fröjd men om de inte gör det måste man ge sig av. Detta enligt profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – ord: ”Den som tror på Allāh och den Yttersta dagen bör inte sitta vid bord där alkohol serveras.” [at-Tirmithi 2801 och Ahmad 3:339] Återberättad av imam Ahmad och at-Tirmithi med en kedja av rapportörer som är god.

Att sitta tillsammans med dem kan leda till att man gör samma onda saker som de gör och att man accepterar det. Allāh den Allsmäktig har i sura al-An'am sagt:

”Om du ser människor [i lättsinne] ge sig in i en diskussion om Våra budskap, dra dig då ifrån dem till dess de övergår till andra ämnen och om Djävulen skulle få dig att glömma [detta], stanna då inte i sådana ogudaktiga människor sällskap, då du påmint dig [din plikt].” [Koranen 6:68]

”Det har uppenbarats för er i Skriften att ni inte bör söka sällskap med dem som ni hör förneka och skämta om Guds budskap, om de inte övergår till andra samtalsämnen. Annars kan ni bli lika dem. Gud skall samla förnekarna i Helvetet och med dem hycklarna.” [Koranen 4:140]

Och Allāh är Beviljaren av framgång.

Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullāh Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. ISBN saknas