بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Visdomen bakom att förbjuda griskött

Fråga: Jag bor i Sverige och här säljs griskött på restaurangerna. Jag har ställts frågan om varför grisskött är förbjudet. Vilken är anledningen och vilka är bevisen för detta? Jag ber om ett fullständigt svar på detta.

Svar: Allāh den Härlige, den Högste har förbjudit griskött på flera platser i Hans heliga skrift och muslimer är helt eniga om att det är förbjudet. Allāh den Härlige, den Högste har klargjort visdomen bakom detta förbud när Han säger:

”Säg [Muhammad]: 'I det som har uppenbarats för mig finner jag ingenting ätbart som är förbjudet utom självdöda djur, spillt blod eller svinkött – det är orent – eller det som i synd offrats till någon annan än Gud. Men den som tvingas [att äta sådant av hunger] – inte den som överträder [förbuden] av trots eller som går längre [än hungern driver honom] – [skall finna att] Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.” [Koranen 6:145]

Allāh den Härlige, den Högste har förklarat visdomen i förbudet och denna visdom är rijs, dvs. att det är skadligt för en människas religion och kropp. Herren den Allsmäktige är Skaparen och Han vet vilken skada och vilken nytta som finns i Hans skapelser. När Allāh säger till oss att Han har förbjudet gris därför att den är oren vet vi att denna orenhet är skadlig för oss i vår religion och får våra kroppar. I detta fall säger vi till alla som frågar om visdomen bakom förbudet av fläsk att det är på grund av rijs, dvs. att det är orent och skadligt för kroppen och religion.

Det har sagts att detta orena djur har lite svartsjuka. Om en person då äter det kan hans svartsjuka gentemot hans mahram och hans fru försvinna. Detta beror på att en person kan påverkas av vad han äter. Har du inte lagt märke till att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har förbjudet att vi äter alla rovdjur med rovdjurständer och alla fåglar med klor? Detta beror på att fiendskap och aggression är en del av dessa rovdjurs och fåglars natur. Det finns därför en fruktan för att om en person äter dem kommer han att få något av deras karaktärsdrag. Detta beror på att en människa påverkas av vad han äter. Detta är därmed visdomen bakom förbudet mot fläsk.

Detta uttalande är till någon som inte tror på Koranen eller på Allāhs utlåtanden. Vi kan även säga detta till en person som tror men i syfte att göra hans hjärta lugnt och öka hans övertygelse. För den troende blir enbart det faktum att detta är Allāhs och Hans sändebuds utlåtande det den ultimata visdomen för honom. Allāh den Högste säger:

”Och när en fråga som rör en troende man eller kvinna har avgjorts av Gud och Hans Sändebud, har dessa inte rätt att själva döma i det som rör dem.” [Koranen 33:36]

”När de troende kallas inför Gud och Hans Sändebud för att han skall döma i det som rör dem, kan deras svar inte bli annat än detta: 'Vi har hört [kallelsen] och vi lyder'; dem skall det gå väl i händer. De som lyder Gud och Hans Sändebud, som fruktar Gud och ständigt har Honom för ögonen, det är de som skall vinna den stora segern.” [Koranen 24:51-52]

När 'Ā’ishāh tillfrågades om varför en kvinna med månadsblödning måste ta igen den fasta hon missat men att hon inte måste ta igen bönerna, svarade hon att anledningen är Allāhs och Hans sändebuds kommendering.

Den troende övertygas av den islamiska lagens utlåtande enbart genom att det är utlåtandet från Allāh och Hans sändebud. Han underkastar sig detta och accepterar det.

Men om vi tilltalar en person som är svag i sin tro eller en person som inte tror på Allāh och Hans sändebud, i detta fall är det nödvändigt att finna visdomen och förklara den.

De som studerar islam i denna tid, när övertygelsen är svag och det finns mycket dispyter, måste ha kunskap om visdomen bakom det laga utlåtandet som det bygger på, så att han skall kunna övertyga dem som argumenterar med honom med bevis och rättfärdigande, så att inga tvivel återstår hos den som motsäger sig.

Och det är Allāhs hjälp vi söker.

Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. ISBN saknas