بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Stöd av evolutionsteorin motsäger sig en islamisk tro

Fråga: I dag finner vi evolutionsteorin överallt; i våra marockanska högskolor, i böcker och i tidningar. Det är som om denna teori är ett odiskutabelt faktum. Jag studerar biologi och i ämnet ”komparativ anatomi” lär vi oss att arter utvecklats från tidigare arter.

Jag vill veta vad Koranen och ädla ahādīth säger samt vad du tycker?  

Svar: Evolutionsteorin kommer utan tvekan från dahris och deras anhängare som exempelvis extrema filosofer och at-Raba'i'i [De som tror på naturen och att allting sker av sig själv utan en skapare]. Detta är en farlig tro, utan några bevis, som är resultatet av antaganden och gissningar. De påstår även att världen har existerat sedan evig tid och de avvisar tron på skapelsens början samt Återuppståndelsens Dag.

Det råder inga tvivel om att detta är klar otro då de inte tror på vad Allāh den Upphöjde och Hans ädle profeter har berättat för oss.

När det gäller muslimers tro så anser vi att Allāh har skapat allting, vilket Han förklarar i Sin skrift. Detta inkluderar alla djur på land och alla djur i havet. Vi tror att Allāh den Upphöjde har skapat dem i deras nuvarande form och gjort dem till ett tecken för Hans allmakt och herrskap. Allāh den Upphöjde säger:

”I regnet som Gud sänder ned och därmed ger nytt liv åt den jord som varit död och låter djur av alla de slag befolka den.” [Koranen 2:164]

Och Han den Upphöjde säger:

”Det finns ingen levande varelse på jorden som Gud inte sörjer för; Han vet var de gömmer sig [vid fara] och den plats som skall bli deras sista vilorum; allt är inskrivet i [Guds] öppna bok.” [Koranen 11:6]

Detta betyder att Han vet var de befinner sig och när de kommer dö. Och Han den Upphöjde säger:

”Det finns inte ett enda av markens djur, inte en fågel som bärs av sina vingar, som inte bildar samhällen liksom ni själva; ingenting har Vi förbisett i Vårt beslut. Och till sist skall de samlas åter till sin Herre.” [Koranen 6:38]

Och Han den Upphöjde säger:

”Det är Gud som har rest himlarna utan varje synligt stöd och Han har sänkt ned i jorden fast förankrade berg, så att den inte svajar under er fot, och Han har låtit djur av alla slag sprida sig över den. Och vi låter regn falla från skyn så att alla sorters nyttiga [växter] kan gro och spira på jorden.” [Koranen 31:10]

Allāh den Upphöjde har informerat oss om att Han skapat dessa varelser av vatten när Han säger:

”Och vi har skapat alla levande varelser av vatten; bland dem finns de som krälar på sin buk, de som går på två ben och de som går på fyra. Gud skapar vad Han vill – Gud har allt i Sin makt.” [Koranen 24:45]

Detta är några exempel, men det finns också de som har sex ben eller fler än så. Då Allāh den Upphöjde har skapat alla har Han skapat dem olika; deras uppehälle och storlek. Han har skapat dem alla. Sedan har Han väglett allt det som Han har skapat till allt som det behöver för ett fullständigt liv samt för att arten skall överleva. De fortplanterar sig, växer, tar hand om sin avkomma och drar nytta av den försörjning som avsetts för dem. Detta sker utan att de behöver lära sig; det kommer från den innersta natur som Allāh har skänkt dem. Han har gjort människosläktet till förmyndare över dem. De har ju skapats för att komma människan till nytta och för att hon skall reflektera över de gåvor som hennes Herre har gett henne, som hennes intellekt och uppfattningsförmåga.

Allāh säger:

”Som åt allt vad Han skapar ger en fulländad [form].” [Koranen 32:7]

Därför måste vi acceptera att vi är Allāhs skapelser och under Hans herravälde samt att Han har skapat allting i universum för oss för att vi skall dra nytta av det och reflektera över det.

Och Allāh är den som ger all framgång.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 1. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 359 s. ISBN saknas

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8