بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Ber inte i församlingen

Fråga: Vilket är utlåtandet om den som lämnar bönen och vilket är utlåtandet om att be dem med församlingen?

Svar: Bönen är den största pelaren inom islam efter trosbekännelserna. Den som överger den och förnekar att den är obligatorisk är, enligt samstämmig bland de lärde, en icke-troende.

Beträffande den som överger den på grund av ovarsamhet eller lathet, då är den mest korrekta åsikten bland de lärde att han är en icke-troende. Detta grundas på vad Muslim i sin Sahīh återger från profeten: ”Mellan en man och att inte tro samt shirk är att han lämnar bönen.” [Muslim 81] Och det har från Imam Ahmad i hans Musnad och av at-Tirmithi i al-Jami berättats att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Avtalet som skiljer oss från dem är bönen och den som lämnar den har inte trott.” [at-Tirmithi 2621, an-Nasā’i 464 och Ahmad 5:346, 355]

Alla män måste be med församlingen. Bevisen för detta finns i Allāhs skrift samt i profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah. Några av bevisen för detta är Hans ord: ”När du befinner dig hos de troende och leder dem i bön, låt då en grupp stå upp tillsammans med dig och låt dem behålla sina vapen.” [Koranen 4:102] Allāh den Upphöjde kommenderade Sin profet Muhammad  - över honom vare Guds frid och välsignelser - att be i församling även under tider av rädsla, vilket bevisar att den är en ännu större skyldighet vid andra tidpunkter.

I profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah återges i Sahīh Muslim från Abū Hurairah att han har sagt: Det har rapporterats från profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – att en blind man sade till honom: ”Allāhs sändebud! Jag har ingen guide som kan vägleda mig till moskén, har jag tillåtelse att be i mitt hem?” Allāhs sändebud – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – frågade: ”Hör du böneutropet?” Han svarade ”Ja.” Han svarade: ”Besvara det då.” [Muslim 653]

Bevisen för att bönen i församlingen är obligatorisk grundas på att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – inte lät denne blinde man be hemma. Så om denne blinde man inte fick be hemma, då har den med syn än mindre rätt att göra det.

Detta styrks även av att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – avsåg att elda upp hemmen tillhörande dem som inte bad i moskén. Det hade inte varit tillåtet att hota dem som inte gör något som enbart är rekommenderat och som uppfylls genom att ett antal i samhället gör det.

Må frid och välsignelser vara över vår profet Muhammad, hans familj och följeslagare.


Läs mer:

  • Författare:

    al-Ladjnah ad-Da’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 354 s. ISBN saknas

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8