بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Giltigheten i fastan för den som bara ber under ramadan

Fråga: Om någon fastar och ber enbart under ramadan, men slutar att be så fort ramadan är över, är dennes fasta då giltig?

Svar: All lovprisan tillhör Allāh. Bönen är en av islams pelare och det är den viktigaste pelaren efter trosbekännelsen. Den är även en individuell skyldighet. Den som inte ber för att denne förnekar att den är obligatoriskt eller om denne inte ber för att denne är lat och dumdristig, då är denne en icke-troende. Dem som endast fastar och ber under ramadan försöker att lura Allāh. Hur dåliga är inte de som endast erkänner Allāh under ramadan. Deras fasta är inte giltig om de endast ber under ramadan. Genom att göra detta är de i stället icke-troende som gör sig skyldiga till stor otro, även om de inte förnekar att bönen är obligatorisk. Detta är enligt den mer korrekta av de båda åsikterna som de lärde har. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Förbundet som skiljer oss från dem är bönen. Den som inte ber är en icke-troende.” [Återberättad av imam Ahmad 22428, at-Tirmithi 2621, an-Nasā’i 431, Ibn Mājah 1079 – med en berättarkedja som är sahīh från Buraydah al-Aslami] Och profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Huvudfrågan är islam, dess pelare är bönen och dess höjd är djihād för Allāhs sak.” [Imam at-Tirmithi 2616 med en berättarkedja som är sahīh från Mu'ādh ibn Jabal] Och profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Mellan en människa och otro samt shirk står dennes övergivande av bönen.” [Återberättad av imam Muslim i hans Sahīh [82] från Jābir ibn 'Abd-Allāh al-Ansāri] Det finns flera liknande ahādīth.

Och Allāh är källan till all styrka. Må Allāh sända välsignelser och frid över vår profet Muhammad, hans familj och följeslagare.


Läs mer:

  • Författare:

    al-Ladjnah ad-Da’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Källa: