بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – ihrām, talbiyyah och bad inför ihrām

Fråga: Trädde profeten in i ihrām och badade i Medina?

Svar: Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – gick in i ihrām vid Thul-Hulayfah, vilket betyder att han formade avsikten för vallfärden och att han uttalade talbiyyah för den därifrån och inte i Medina. Anledningen är att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – utsåg platser som mawaqit för riterna under vallfärden och ‘umrah. Han gjorde Thul-Hulayfah till en mīqāt för invånarna i Medina och han skulle inte ha föreskrivet något som motsäger sig det.

Det har bekräftats från Ibn ‘Abbās att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – utsåg mīqāt för invånarna i Medina till att vara Thul-Hulayfah; och al-Juhfah invånarna i ash-Sham; och Qarnul-Manazil för invånarna i Najd; och Yalamlam för invånarna i Jemen. Sedan sade han:

”De är för dem [som bor där] och dem som passerar förbi utöver de som bor där som avser att utföra vallfärden och ‘umrah Den som är närmare [Mecka] än det, då är hans plats för ihrām där denne påbörjade sin resa. Även folket från Mecka går in i ihrām i Mecka.” [al-Bukhārī 1524 och Muslim 1181]

Detta har al-Bukhārī och Muslim återgivit.

Salim bin 'Abdullāh bin 'Umar hörde sin far ['Abdullāh bin 'Umar] säga: ”Allāhs sändebud trädde inte in i ihrām utom från moskén, vilket innebär moskén i Thul-Hulayfah.” Detta har al-Bukhārī och Muslim återgivit.

Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – gjorde ghusl även vid Thul-Hulayfah. Det har rapporterats från Kharijah bin Zaid bin Thabit från hans far [Zaid bin Thabit] att han såg profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – ta av kläderna och göra ghusl för att träda in i ihrām. Detta har at-Tirmithi återgivit.

Må Allāhs sända välsignelser och frid över vår profet Muhammad, hans familj och hans följeslagare.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullāh Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 112 s. ISBN saknas