بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Passerar mīqāt utan att träda in i ihrām och avser att utföra pilgrimsfärden och ‘umrah

Fråga: En man kom från sitt land till Jiddah med avsikt att utföra vallfärden och ‘umrah. Han trädde dock inte in i ihrām vid mīqāt utan i stället trädde han in i ihrām vid Jiddahs flygplats – vilket är då utlåtandet?

Svar: All lovprisan tillhör Allāh. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – utsåg särskilda platser för ihrām varifrån den som vill utföra pilgrimsfärden eller ‘umrah måste träda in i ihrām. Det är inte tillåtet att passera förbi dem innan man har trätt in i ihrām. Passerar man dem innan man har trätt in i ihrām överträder man de gränser som Allāh har fastställt. Han säger:

”Överträd inte de gränser som Gud [har fastställt] – de som överträder de av Gud [fastställda] gränserna är syndare.” [Koranen 2:229]

”Den som överträder dessa av Gud [givna] regler har begått orätt mot sig själv.” [Koranen 65:1]

I bland annat al-Sahīhayn har det återberättats från Ibn 'Abbās att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – utsåg mīqāt för de från Medina till att vara Dhu'l-Hulayfah; al-Jahfah för de från Shām [Syrien]; Qarn al-Manāzil för de från Najd och Yalamlam för de från Jemen. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sade då:

”Och dessa mīqāt är för folken vid dessa platser och utöver dem för de som kommer genom dessa platser med avsikten att utföra pilgrimsfärden och ‘umrah. Den som bor inom dessa gränser kan träda in i ihrām från den plats där denne startar.” [al-Bukhārī 1524 och Muslim 1181]

Det har också återgivits i al-Sahīhayn från 'Abd-Allāh ibn 'Umar att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Mīqāt för de från Medina är Dhu'l-Hulayfah.” [Muslim 1183] Detta är ett uttalande som är en kommendering. Det dyker dock upp i form av ett uttalande för att understryka att detta är sättet som det skall göras på.

Det har återberättats från Aishah att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – utsåg mīqāt för irakierna till att vara Dhāt 'Irq. [Återberättad av Abū Dawod 1739 och klassad som sahīh av al-Albāni i Sahīh Abū Dawūd, 1531]

I Sahīh al-Bukhārī [1531] återges att de från Kufa och Basra kom till 'Umar ibn al-Khattāb och sade: ”Amīr al-Mu'minīn, Allāhs sändebud tillkännagav att Qarn var mīqāt för de från Najd, men det ligger inte i vår färdriktning och om vi beger oss till Qarn blir det svårt för oss.” Han sade då: ”Ta en plats som är parallell med Qarn och er vanliga resväg som mīqāt.”

Den som avser att utföra pilgrimsfärden eller ‘umrah måste träda in i ihrām vid dessa mīqāt när denne kommer till dem, oberoende av om denne kommer med båt eller flyg.

Anländer denne landvägen bör denne stanna vid dem om denne i sin färdväg passerar dem. I annat fall bör denne stanna vid en plats som är parallell med dem och göra det som krävs vid inträdet i ihrām: ghusl, parfymera kroppen, ta på sig plaggen för ihrām och träda in i ihrām innan denne lämnar denna plats.

Anländer denne sjövägen och om fartyget stannar när det är i linje med mīqāt, då bör denne göra ghusl och ta på sig parfym och ihrām-kläderna när fartyget stannar och innan det åter har startat. Om fartyget inte stannar när det kommer i linje med mīqāt bör denne göra ghusl, ta på sig parfym och plaggen för ihrām och träda in i ihrām när denne kommer i linje med mīqāt.

Anländer denne med flyg bör göra denne ghusl innan ombordstigandet på planet och ta på sig parfym samt plaggen för ihrām innan planet kommer i linje med mīqāt. Denne träder sedan in i ihrām precis innan planet kommer i linje med mīqāt. Denne bör inte vänta tills denne precis är i linje. Planet rör sig ju snabbt och det kommer inte att vara möjlighet. Träder denne in i ihrām innan för att vara på den säkra sidan, då är det inte fel.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Dalīl al-Akhta’ allati yaqa’ fiha al-Hāj wa’l-Mu’tamir