بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Villkor för att Allāh skall besvara och acceptera en åkallan

Fråga: Vad finns det för villkor för att Allāh skall besvara och acceptera en åkallan?

Svar: Detta finns många villkor för åkallan och nedan följer några:

 1. Du skall inte anropa någon annan än Allāh. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Om du ber [om något], be då Allāh. Och om du söker hjälp, sök då Allāhs hjälp.” [at-Tirmithi 2516, klassad som sahīh av al-Albāni i Sahīh al-Jāmi’]. Detta är innebörden av versen: ”All dyrkan tillkommer Gud; anropa därför ingen vid sidan av Honom!” [Koranen 72:18] Detta är det viktigaste villkoret för åkallan. Om inte detta villkor uppfylls kommer inte denna åkallan att accepteras. Det finns vissa som åkallar de döda och ser dem som mellanled mellan sig själva och Allāh. De påstår att dessa rättfärdiga människor kommer att föra dem närmare Allāh och medla för dem inför Honom. De påstår att deras synder är så stora att de inte har någon status inför Allāh. Därför sätter de dem som mellanhänder och ber till dem i stället för Allāh. Men Allāh säger: ”När mina tjänare frågar dig om Mig [svara då att] Jag är nära; Jag svarar den bedjandes bön, när han ber till Mig. Och uppmana dem att svara när Jag kallar och att tro på Mig – kanske skall de ledas på rätt väg.” [Koranen 2:186]
 2. Du bör försöka närma dig Allāh genom några av de sätt som finns föreskrivna i den islamiska lagen.
 3. Du bör undvika att söka ett snabbt svar för detta är ett av de problem som kan hindra att en åkallan accepteras. I en hadīth sägs det: ”Ni kan få svar så länge ni inte hastar och säger: 'Jag åkallade men jag fick inget svar.'” [al-Bukhārī 6340 och Muslim 2735] [...] I Sahīh Muslim sägs det: ”Någons åkallan kan besvaras så länge den inte inrymmer synd, brytande av släktband eller påskyndande.” Det sades: ”Allāhs sändebud! Vad betyder påskyndande?” Han sade: ”När denne säger: ’Jag åkallade och jag åkallade men jag såg inget svar’, så denne förlorar hoppet och upphör med åkallan.”
 4. Åkallan skall inte innehålla synd eller brytande av släktband, vilket nämns i hadithen ovan: ”Någons åkallan kan besvaras så länge den inte inrymmer synd, brytande av släktband…”
 5. Du bör tänka positivt om Allāh. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Allāh den Upphöjde säger: 'Jag är så som Min tjänare tänker sig att jag är.'” [al-Bukhārī 7405 och Muslim 4675]. Enligt en hadīth från Abū Hurayrah: ”Åkalla Allāh när ni är säkra på att få svar.” [al-Tirmithi, klassad som hasan av al-Albāni i Sahīh al-Jāmi’, 245] Den som tror väl om sin Herre kommer Allāh att skänka Sina gåvor och ge till i överflöd.
 6. Du bör vara fokuserad och medveten om härligheten i Den som du anropar. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sade: ”Du skall veta att Allāh inte svarar en åkallan ifrån ett okoncentrerat hjärta.” [al-Tirmithi 3479, klassad som hasan av al-Albāni i Sahīh al-Jāmi’, 245.]
 7. Försäkra dig om att din mat kommer ifrån tillåtna källor. Allāh säger: ”Gud tar inte emot offer av andra än dem som fruktar Honom.” [Koranen 5:27] profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt att ett svar från den som äter, dricker eller bär förbjudna saker är osannolikt. I en hadīth kan vi läsa: ”[Profeten] nämnde en man som har gett sig ut på en lång resa och är ovårdad och dammig, och som sträcker sina händer mot skyn sägandes: 'Herre, Herre'. Men dennes mat är förbjuden, dennes drycker är förbjudna och dennes kläder är förbjudna. Denne är närd med det som är förbjudet, så hur skall denne kunna få något svar?” [Muslim 1015] Ibn al-Qayyim – må Allāh vara honom nådig – har sagt: ”Att äta förbjudna saker tömmer styrkan i ens åkallan och försvagar den.”
 8. Du bör undvika aggression i åkallan, för Allāh tycker inte om aggression i åkallan. Allāh säger: ”Åkalla er Herre i det tysta med ödmjukt sinne; Han älskar inte dem som går till överdrift.” [Koranen 7:55]
 9. Du bör inte låta åkallan hålla dig borta ifrån dina obligatoriska plikter, som den aktuella bönen. Du bör heller inte neka föräldrarnas rättigheter för att du skall åkalla. Detta antyds i berättelsen om Jurayj när han inte svarade på sin moders rop för att i stället ägna sig åt sin bön. Hon bad mot honom och Allāh prövade honom i högsta grad. al-Nawawi har berättat att de lärde har sagt: ”Detta visar att det som han borde ha gjort var att svara henne. Han bad ju inte en obligatorisk bön utan en frivillig som kan avbrytas. Att svara till sin mor var obligatorisk och att inte lyda henne var förbjudet.”

Läs mer:

 • Författare:

  al-Nawawi
 • Källa:

  Sahīh Muslim bi Sharh al-Nawawi, 16/82

  Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8