بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Straffet i graven – om det har bekräftats

Fråga: Har man bekräftat straffet i graven?

Svar: Straffet har entydigt bekräftats genom tydliga bevis i [profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser –] sunnah, Koranens uppenbara innebörd och Muslimers samstämmighet. Och detta är tre källor för bevis.

Ett entydigt bevis från profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah är när han sade: ”Sök tillflykt hos Allāh från straffet i graven, sök tillflykt hos Allāh från straffet i graven, sök tillflykt hos Allāh från straffet i graven.” [Muslim 2867] Muslimer är eniga för i bönen säger alla: ”Jag söker min tillflykt hos Allāh från Helveteseldens straff och från straffet i graven.” Samtliga muslimer, även de som inte utgör koncensus och även de som inte är lärde, ber på detta sätt.

Koranens uppenbara innebörd återfinner vi i Allāhs ord om Faraos folk: ”Morgon och afton för de fram till Elden, och den Dag då den Yttersta stunden är här [skall änglarna säga:] ’För i Faraos anhang [och låt dem utstå] de strängast av alla straff!’” [Koranen 40:46] Det råder inga tvivel om att när de visades Elden var det inte bara för att de skulle se dem utan även för att de skulle straffas genom den. Allāh den Upphöjde säger: ”Om du kunde se de orättfärdiga när de ligger för döden och änglarna sträcker ut händerna [mot dem och ropar]: ’Låt själen fara!” [Koranen 6:93]

Allāh är störst! De snålar med deras själar och de vill inte lämna deras kroppar: ”I dag skall ni få lida ett förnedrande straff för de lögner ni yttrade om Gud och för att ni av högmod vägrade att lyssna på Hans budskap.” [Koranen 6:93] Han sade: ”I dag” som avser rådande tid, och det är under dagen som de avled.

I dag skall ni få lida ett förnedrande straff för de lögner ni yttrade om Gud och för att ni av högmod vägrade att lyssna på Hans budskap.” [Koranen 6:93]

Således bekräftas straffet i graven entydigt genom profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah, Koranens tydliga innebörd och vad alla muslimer är eniga om. Koranens uppenbara innebörd är tydlig. De båda verserna som vi har nämnt är ju tydliga bevis.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 166 s. ISBN 9960-892-66-2

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8