بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Allāhs den Upphöjdes namn och om de är begränsade till antalet

Fråga: Är Allāhs den Upphöjdes namn begränsade till antalet?

Svar: Allāhs namn är inte begränsade till ett visst antal. Beviset för detta är ett uttalande i en hadīth i vilken profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sade:

”Allāh! Jag är Din tjänare och sonen till Din manlige och kvinnliga tjänare…” fram till och med orden ”Jag ber Dig vid varje namn som är Ditt, genom vilka du har beskrivit Dig själv, eller som du har uppenbarat i Din skrift, eller som du lärt en av Dina skapade varelser, eller som du har dolt i al-ghayb som finns hos Dig.” [Ahmad 1:391]

Det som Allāh har dolt i al-ghayb finns det ingen vetskap om, och det som inte är känt är inte begränsat.

Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sade: ”Allāh har 99 namn. Den som räknar upp dem [och tror på] dem kommer att träda in i Paradiset.” [al-Bukhārī 2736 och Muslim 2677] Innebörden av detta är inte att Allāh inte har några andra namn utöver dessa, utan innebörden är att den som räknar upp dessa 99 namn kommer att träda in i Paradiset.

Den som räknar upp [och tror på] dem”, är slutet på den första meningen och inte början på en ny. Liktydigt med detta är när araberna säger: ”Jag har 100 hästar. Jag har förberett dem för djihād för Allāhs skull.” Innebörden av detta är inte att denne inte har några andra hästar utöver dessa 100, utan i stället är det dessa 100 som denne har förberett.

Shaykh ul-islām ibn Taymiyyah – må Allāh vara honom nådig – har rapporterat att det finns samstämmighet bland lärde inom hadīth om att det inte har rapporterats autentiskt att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har berättat om dem.

Han har sagt sanningen och beviset för detta är de många olika åsikter som finns om dessa namn. De som har försökt att autenticiera hadithen har sagt att detta är en viktig fråga. De [namnen] leder ju till Paradiset och därmed skulle inte [profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser –] följeslagarna ha kunnat undgå att be honom att peka ut dem. Detta skulle då bevisa att han har pekat ut dem. Men svaret på detta är att det inte nödvändigtvis förhåller sig så. Vore det så skulle dessa 99 namn ha varit välkändare än solen och de skulle ha återgivits i Sahīh al-Bukhārī, Sahīh Muslim och i andra samlingar med hadīth. Det finns ju ett behov av detta och bevarandet av dem är nödvändigt. Så varför har de då inte återgivits annat än med svaga berättarkedjor och i olika former? Svaret på detta är att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – av en mycket djupsinnig anledning inte pekade ut dem. Denna anledning är att man skall försöka finna dem i Allāhs skrift och i Hans sändebuds sunnah, så att de som ivrigt anstränger sig tydligt skall kunna skiljas från dem som inte gör det.

Innebörden av att ”räkna upp dem” är inte att de skall skrivas ned på ett papper tills de har memorerats. Innebörden är i stället att man:

 1. Vänjer sig vid att uttala dem.
 2. Förstår deras innebörd.
 3. Dyrkar Allāh genom vad de nödvändiggör och här finns det två aspekter:

  a) att man åkallar genom dem, enligt Allāhs den Upphöjdes ord: ”Anropa Honom alltså med dessa [namn].” [Koranen 7:180] Här använder man då namnen som ett sätt [för att få ens] åkallan [besvarad]. Man väljer då ett namn som passar tillfället. När man ber om förlåtelse kan man säga: ”Ya Ghafūr [Du som ständigt förlåter]! Förlåt mig”. Det är inte passande att säga: ”Ya Shadīd al-'Iqab [Du som straffar med stränghet]! Förlåt mig.” Faktum är att detta liknar ett skämt. I stället bör man säg: ”Ge mig skydd från Ditt straff.”

  b) Att i ens dyrkan tillämpa vad dessa namn fordrar. Genom namnet ar-Rahīm [den Nåderike] nödvändiggörs nåd och således bör man handla rättfärdigt och på så vis uppnå Allāhs nåd.

Detta är innebörden av att räkna upp dem, och när det förhåller sig på detta sätt är det något som gör en värdig ett inträde i Paradiset.


Läs mer:

 • Författare:

  Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
 • Källa:

  Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 113 s. ISBN 9960-892-66-2