بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Skuld som tillhör en avliden person och denne har inte lämnat allmosa

Fråga: Bör den avlidnes skulder betalas om denne inte har lämnat allmosa?

Svar: Ibn 'Abdul-Barr och Abū 'Ubaid har sagt att den avlidens skuld inte får betalas genom allmosa, enligt konsensus bland dem lärde. Men faktum är att de lärde är oeniga om denna fråga, även om majoriteten av dem säger: Den avlidnes skuld får inte betalas med allmosan. Den avlidne har gått till det Nästkommande och vanäran och förödmjukelsen i skulden som denne är skyldig, den följer inte denne, vilket den gör när det gäller de vid liv. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – brukade inte betala de avlidnes skulder med allmosa. I stället betalade han skulderna med krigsbyte när Allāh gav dem segern. Detta bevisar att det inte är rätt att betala den avlidnes skuld med allmosa.

Det sägs också att om den avlidne brukade ta folkets tillgångar och denne avsåg att lämna tillbaka dem, då kommer Allāh att betala för denne genom Hans välsignelse och generositet. Men om denne tog dem och avsåg att slösa bort dem, då har denne begått en orätt mot sig själv. Skulden kvarstår då för denne och den kommer att drivas in på Återuppståndelsens dag.

Enligt mig är den mest korrekt åsikten att en skuld som tillhör en avliden kan betalas med den [allmosan]. Det kan sägas att det är skillnad mellan när de vid liv är i behov av allmosa på grund av fattigdom, djihād, en skuld eller något annat och när de vid liv inte är i behov av den. De vid liv har företräde över de bortgångna i det sista fallet men när de som är vid liv inte är i behov av den [allmosan] begås ingen synd om den används för att betala av skulden som tillhör en avliden som inte har lämnat några pengar efter sig. Det kan vara så att denna åsikt är en medelväg mellan det två [tidigare nämnda] åsikterna.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 596 s. ISBN 9960-892-66-2