بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Vägen till ånger

Fråga: Jag är en ung man som är 19 år gammal och jag har syndat väldigt mycket. Jag ber sällan i moskén, jag har aldrig fastat en hel ramadan och jag begår många avskyvärda handlingar. Trots att jag ofta tagit beslutet att ångra mig återvänder jag alltid till att synda.

Jag har två grupper av vänner och ingen av dem är praktiserande muslimer. Dessa är mina grannar och min broders vänner som kommer och hälsar på. Vänligen, visa mig hur jag ska komma närmare Allāh den Allsmäktige och längre från att synda.

Svar: Allāh den Högste säger:

”Säg [Muhammad] till Mina tjänare: ’Om ni har gjort orätt mot er själva genom att överträda [Mina bud], misströsta då inte om Guds nåd. Gud förlåter alla synder; Han är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet.” [Koranen 39:53]

De lärde är ense om att denna vers uppenbarades för dem som ångrar sig. Allāh den Allsmäktige förlåter alla synder från en person som ångrar sig uppriktigt. Detta baserat på denna förra versen samt:

”Troende! Vänd er i uppriktig ånger [över era synder] till Gud! Kanske skall er Herre ur er [bok] utplåna era dåliga handlingar och föra er till lustgårdar, vattnade av bäckar.” [66:8]

Allāh den Allsmäktige nämner här att uppriktig ånger är ett villkor för att gottgöra för ens synder. Men vad är uppriktig ånger? Det är en där du kombinerar följande element:

 1. Du måste låta bli synden och hålla dig borta från den.
 2. Du måste känna ånger över att ha begått den.
 3. Du måste bestämma dig för att inte återvända till dessa synder då du uppmärksammar Allāhs Allsmäktighet, söker Hans belöning och flyr från Hans straff.

Om din synd involverar någons liv, tillgångar eller heder (det vill säga, andra människor rättigheter) finns det ett fjärde villkor. Du måste söka upprättelse för det felaktiga du gjort genom att återgälda vad du felaktigt tagit eller genom att du blir förlåten av dem du handlat felaktigt mot. Om detta är en fråga om heder, som du inte kan ställa till rätta, be då för din broder och nämn honom alltid på bästa sätt, speciellt där du handlat fel mot honom. Anledningen är att goda handlingar stryker ut dåliga:

”Troende! Vänd er till Gud i ånger [över era fel och synder]; kanske skall det gå er väl i händer.” [Koranen 24:31]

I denna vers gör Allāh den Allsmäktige framgång beroende av ånger. Detta visar att den som ångrar sig är framgångsrik och lycklig. Om du låter din ånger följas av tro och goda handlingar kommer Allāh den Allsmäktige att stryka ut dina synder och där placera goda handlingar i deras ställe. Detta är en välgärning Allāh nämner efter att Han berättat om stora synder som otro, mord och otukt:

”Och de anropar aldrig en gudom vid sidan av Gud och de berövar aldrig en människa livet – som Gud har förklarat heligt – annat än i rättfärdigt syfte, och de avhåller sig från äktenskapsbrott. Den som begår dessa svåra synder skall få sona dem med en exemplarisk bestraffning [och] på Uppståndelsens dag skall hans straff fördubblas och han skall gå bort med skammen för att lida detta straff i evigheten.” [Koranen 25:68-70]

För att uppnå ånger bör du be Allāh den Allsmäktige att Han vägleder dig, att Han gör dig framgångsrik och att Han beviljar dig uppriktig ånger:

”Er Herre säger: ’Be till Mig, så skall Jag besvara er [bön]. De som håller sig för goda för att tjäna Mig skall gå med böjt huvud in i helvetet.” [40:60]

”När Mina tjänare frågar dig om Mig [svara då att] Jag är nära; Jag besvarar den bedjandes bön, när han ber till Mig.” [Koranen 2:186]

En annan faktor som inte enbart kan ha inverkan på din ånger, utan även på din förmåga att efteråt hålla dig stadig, är de människor du umgås med. Allāhs sändebud har sagt:

”En person håller sig till sina närmsta vänners religion, så låt var och en av er se vilka han tar som nära vänner.” [at-Tirmithi 2378 och Ahmad 2:303, 334]

Han har även sagt:

”Exemplet med en rättskaffens följeslagare är likt det med en parfymförsäljare: Antingen ger han parfym till dig som en gåva, du köper parfym från honom eller finner du en väldoft strömma från honom. Exemplet med en ond följeslagare är likt den med en smed: Antingen bränner han dina kläder eller finner du en vedervärdig odör komma från honom.” [al-Bukhārī 5534 och Muslim 2628]


Läs mer:

 • Författare:

  al-Ladjnah ad-Da’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
 • Källa:

  Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 7. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 246 s. ISBN saknas

  Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8