بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Drömtydning och horoskop

Fråga: Vad finns det att säga om drömtydning och horoskop?

Svar: Astrologi, horoskop, vidskepelse och att spå in i framtiden tillhör tiden före islam. Islam kom för att visa att detta är falskt och för att förklara att det är shirk. Anledningen är att detta medför beroende av annat än Allāh, tro på att medgång och motgång kommer ifrån något annat än Honom och tro på vad spåmän och siare säger [som felaktigt påstår sig känna till det som är dolt för människor för att lura folk på deras pengar och vanställa deras trosprinciper].

Beviset för detta är en hadīth återgiven i Abū Dawūds Sunan med en berättarkedja som är sahīh från Ibn 'Abbās, i vilken han säger att Allāhs sändebud – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Den som lär sig astrologi har lärt sig en gren av häxkraft [al-sihr]...” Och al-Bazzār har med en berättarkedja som är jayyid berättat ifrån 'Imrān ibn Husayn att Allāhs sändebud – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Den är inte en av oss som utövar teckentydning eller får det gjort för sig, som spår eller blir spådd eller som utövar häxkraft eller får det gjort för sig.” Den som påstår sig känna till det som är dolt för människor är antingen en spåman eller så beter denne sig som en spåman på något sätt. Allāh är Den Ende som har kunskap om det som är dolt för människor. Allāh säger: ”Säg: 'Ingen i himlarna eller på jorden har kunskap om det som är dolt för människor – [ingen har denna kunskap] utom Gud.' Inte heller vet de när de skall uppväckas till nytt liv.” [Koranen 27:65]

Mitt råd till dem som på något sätt är inblandade i detta är att ångra sig inför Allāh, be om Hans förlåtelse, att endast vara beroende av Honom och att sätt hela sin tillit till Honom i alla frågor – samtidigt som de praktiska metoder som finns föreskrivna eller tillåtna i den islamiska lagen följs. De bör överge detta beteende från tiden före islam och undvika att tillfråga personer som praktiserar det eller tro på vad de säger av olydnad mot Allāh och Hans sändebud samt för att skydda sin islamiska hängivelse och sin 'aqīdah.


Läs mer:

  • Källa:

    Majmū’ Fatāwa shaykh Ibn Bāz, 2/123

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8
  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz