بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Vara i moskén för att ägna sig åt dyrkan

Fråga: Är det en betonad sunnah att vara i moskén under ramadan för att ägna sig åt dyrkan? Vilka är villkoren för tidpunkter utanför ramadan?

Svar: Att vara i moskén för att ägna sig åt dyrkan under ramadan är sunnah. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – gjorde så under sin livstid och hans fruar gjorde det efter hans bortgång. De lärde har nämnt att det råder konsensus bland dem om att det är sunnah. Vistelsen i moskén för att dyrka bör man vara på ett sätt som är i enlighet med syftet i föreskriften. Detta innebär att man håller sig i moskén för att lyda Allāh. Man gör detta genom att lämna världsliga göromål för att lyda Allāh. Man håller sig långt borta från världsliga sysslor och man lyder Allāh genom dyrkan och åminnelse av Honom. Allāhs sändebud – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – brukade vara i moskén för att dyrka medan han försökte finna Allmaktens Natt. Den som är i moskén för att dyrka undviker världsliga sysslor. Därmed säljer eller köper denne inte [något], denne lämnar inte moskén, denne följer inte begravningståg och denne besöker inte de sjuka. Vad vissa gör när de håller sig i moskén och några kommer och besöker dem under natten eller slutet av dagen, samtidigt som de har förbjudna konversationer, det motsäger sig syftet med att vara i moskén.

Men om några familjemedlemmar kommer och besöker personen i moskén och pratar med denne, då är det ingen fara. Det har rapporterats att Safiyyah besökte profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – medan han uppehöll sig i moskén och hon talade med honom. Vad som är viktigt är att vistelsen i moskén är till för att personen skall komma närmare Allāh, prisad vare Han den Högste.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 331 s. ISBN saknas