بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Endast den som är ren får röra Koranen

Fråga: Vilket är utlåtandet om någon som rör mushaf utan att ha tvagat sig i syfte att läsa den eller flytta den till en annan plats? Min fråga gäller den som inte har den stora orenheten.

Svar: Enligt majoriteten av de lärde är det inte tillåtet att rör mushaf då man inte har tvagat sig. Denna åsikt hade de fyra imamerna och detta var åsikten som profetens följeslagare brukade döma enligt. Det finns en autentisk hadīth om detta och i den berättar 'Amr bin Hazm att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sände ett brev till invånarna i Jemen som innehöll följande: ”Ingen rör Koranen utom den rene.” [Ibn Habban 793 och ad-Daraqutni 433] Autenticiteten i denna hadīth är god. Återberättarkedjorna är många och de stärker varandra.

Samma gäller utlåtandet för att flytta mushaf från en plats till en annan. Enbart den som är ren får göra det. Men om mushaf exempelvis finns i en väska eller en jacka kan man bära den så länge som inte händerna vidrör den direkt. Har man den lilla orenheten kan man recitera Koranen från minnet eller recitera medan någon annan håller den. Befinner man sig i den stora orenheten får man inte recitera Koranen därför att inget hindrade profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – från att recitera den utom den stora orenheten. Ahmad har nedtecknat en god berättarkedja ned till 'A'ishah om att efter profeten – över Honom vare Guds frid och välsignelser – uträttat sina behov, då reciterade han något från Koranen och sade sedan: ”Detta gäller någon som inte är i den stora rituella orenheten. När det gäller den som är i den stora rituella orenheten, så nej, inte ens en endaste vers.” [Ahmad 1:110]

Poängen här är att den som är i den stora rituella orenheten varken för röra eller recitera från mushaf förrän denne har gjort ghusl, för då är denne inte längre i den stora rituella orenheten.

Här finns även en annan relaterad fråga, om det är tillåtet för en kvinna under hennes månadsblödning eller under blödningen efter graviditeten. De lärde är oeniga i denna fråga. Vissa säger att hon inte får läsa medan andra säger att hon kan läsa från minnet men utan att vidröra Koranen.  De som har den senare åsikten menar att månadsblödningen och blödningen efter graviditeten varar under långa perioder medan någon som har den stora orenheten enbart behöver göra ghusl, och sedan kan denne recitera.

Det som är korrekt är att det inte hindrar dem från att recitera från minnet och detta är den föredragna åsikten då det i Sahīh al-Bukhārī och Sahīh Muslim rapporterats att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sagt till 'A'ishah då hon fick sin månadsblödning under pilgrimsfärden: ”Gör vad pilgrimerna gör förutom att gå runt huset [dvs. Ka’bah] förrän du blir ren.” [al-Bukhārī 305 och Muslim 1211] Även om en pilgrim reciterar Koranen gjorde Allāhs sändebud – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – det inte till ett undantag som han gjorde för tawāf runt Ka'bah. Detta visar på tillåtelsen för kvinnan att recitera medan hon har sin månadsblödning eller under blödning efter graviditeten.

Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sade något liknande till Asma' bin 'Umays när hon födde Muhammad bin Abu Bakr vid miqat under avskedspilgrimsfärden. Detta bevisar att hon får recitera utan att röra mushaf.

I en hadīth om Ibn 'Umar säger profeten: ”Varken den med månadsblödning eller den i den stora rituella orenheten får recitera något från Koranen.” [at-Tirmithi 131] Hadithen är svag för att i dess kedja återberättar Ibn 'Ayyash från Musa bin 'Uqbah. De lärde inom hadīth har graderat Ibn 'Ayyash's återberättelser som svaga. De säger att de är bra om han återberättar från invånarna i ash-Sham, som är hans hemland, men de är svaga när han återberättar från al-Hijaz. När denna återberättelse kommer från invånarna i al-Hijaz är den därmed svag.

Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullāh Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. ISBN saknas