بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Deponera pengar i banker som använder ränta utan att ta någon vinst

Fråga: Vilket är det islamiska utlåtandet om de som arbetar i banker och de som placerar deras pengar i dem utan att ta ut en räntebaserad vinst?

Svar: Det råder ingen tvekan om att det är förbjudet att ha något att göra med banker som använder ränta då detta innebär att man hjälper dem med synd och överträdelse. Allāh säger:

”Samarbeta för att befrämja fromhet och gudsfruktan, och slut er inte samman för att befrämja synd och fiendskap. Och frukta Gud! Gud straffar med stränghet.” [Koranen 5:2]

Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har förbannat den som använder, ger, administrerar och bevittnar ränta. När han hade förklarat detta sade han: ”De är likvärdiga [i synd].” [Muslim 1598] Detta har Muslim återgivit i sin Sahīh.

Att placera pengar i banker och på detta sätt få ränta varje månad eller år är något som är förbudet enligt konsensus bland de lärde. När det gäller den som placerar sina pengar [på banken], utan att ta någon ränta, är det säkrare för denne att undvika det utom i fall där det är nödvändigt för denne att ha att göra med räntebanker. Det finns en rädsla för att den som gör detta kommer att anses vara en av dem som hjälper till med synd och överträdelse trots att denne inte avsåg att göra så. Därmed är det en skyldighet att vara uppmärksam på vad Allāh har förbjudit och att söka säkra metoder för att spara och spendera pengar.

Må Allāh göra det lätt för muslimer att upprätta islamiska banker som är fria från ränta. Sannerligen har Han kontroll över detta och Han är kapabel att göra det.

Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullāh Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. ISBN saknas