بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Regler beträffande 'aqīqah

Fråga: Vilket är utlåtandet om 'aqīqah-slakten för ett nyfött barn, oberoende av om det är ett gossebarn eller ett flickebarn? Är det obligatoriskt att slakta två får för en pojke? Vad gäller om jag enbart slaktar ett får för en pojke och en längre tid har passerat? Vad gäller beträffande 'aqīqah om farfadern slaktade för sin sonson? Vad gäller om någon hjälper honom med betalningen? Vad gäller beträffande att hålla en fest vid 'aqīqah? Vad skall göras med 'aqīqah-köttet?

Svar: 'Aqīqah är det offerdjur som slaktas för det nyfödda barnet och det är en stark sunnah. Vissa lärde anser att det är obligatoriskt med anledning av profetens – över honom vare Guds frid och välsignelser – uttalande: ”Varje barn är en förpliktelse för hans 'aqīqah. Det skall slaktas den sjunde dagen efter hans födsel och han får ett namn [den dagen].” [Abū Dawūd 2837 och at-Tirmithi 1522] Denna hadīth stödjer dess understrykande så den grundläggande principen är avsaknaden av skyldighet. Det som är sunnah är att två får [eller två getter] slaktas för ett gossebarn och ett får för ett flickebarn. Om en person endast slaktar ett får för ett gossebarn räcker det, om Allāh vill. Det är även tillåtet att skilja de båda slakterna åt och slakta det första efter en vecka och det andra efter två veckor. Detta står dock i motsats till vad som är bäst [att slakta båda samtidigt]. Den grundläggande principen är att 'aqīqah är obligatoriskt för fadern och detta är som ett tecken för att tacka Allāh den Upphöjde som skänkt honom detta barn. Om farfadern, brodern eller någon annan utför slakten för barnet är det tillräckligt. På samma sätt om någon betalar en del av kostnaden är det tillräckligt. Det som är sunnah är att personen utför offret, äter en tredjedel av det, ger bort en tredjedel som gåva till vännerna och ger en tredjedel i välgörenhet till muslimerna. Han får bjuda in vänner och släktingar för att äta det eller ge bort allt i välgörenhet.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. ISBN saknas