بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Ge pengar som zakātul-fitr

Fråga: Vilket är utlåtandet om att ge pengar som zakātul-fitr? Det finns de som säger att det är tillåtet.

Svar: Det är inte okänt för någon muslim att islams viktigaste pelare är vittnesmålet om att ingen har rätten att dyrkas utom Allāh och att Muhammad är Allāhs sändebud. Vittnesmålet om att ingen har rätten att bli dyrkad utom Allāh fordrar att ingen dyrkas utom enbart Allāh. Vittnesmålet om att Muhammad är Allāhs sändebud – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – fordrar att Allāh inte dyrkas utom genom vad Allāhs sändebud – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har godkänt. Zakātul-fitr är dyrkan enligt konsensus bland muslimer och den grundläggande principen i dyrkan är att den är tawqīf [begränsade till vad det finns en text för]. Därför är det inte tillåtet att försöka dyrka Allāh men någon dyrkan utom med vad han har tagit från den vise personen som var källan till islamisk föreskrift [profeten Muhammad]. Han är den som Herren den Upphöjde har sagt följande om: ”Och han talar inte av egen drift – nej, [det är] uppenbarelsens ord.” [Koranen 53:3-4] Om detta har han sagt: ”Den som introducerar något i denna vår angelägenhet [islam] som inte tillhör den, då är det avvisat.” [al-Bukhārī 2697] Och han har sagt: ”Den som utför en handling som inte tillhör vår angelägenhet [islam], då är den avvisad.” [Muslim 1718]

Genom det som man har bekräftat i autentiska hadīth har han föreskrivet att zakātul-fitr skall vara en sa' mat. Detta är då en sa' torkade dadlar, korn, russin eller ost. Utan tvekan har al-Bukhārī och Muslim återgivit från 'Abdullāh bin 'Umar att han har sagt: ”Allāhs sändebud ålade zakātul-fitr som en sa' korn för en slav och fri man; man och kvinna; och barn och vuxen bland muslimerna. Han kommenderade att den skall ges innan folket kommer ut till bönen.”

al-Bukhārī och Muslim har båda återgivit från Abū Sa'id att han har sagt: ”Under profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – tid brukade vi ge zakātul-fitr i form av en sa' mat [vilket då avser följande sorter] eller en sa' torkade dadlar eller en sa' korn eller en sa' russin.” I en annan återberättelse säger han: ”och en sa' ost.”

Därmed är detta Muhammads sunnah när det gäller zakātul-fitr. Det är känt att när zakātul-fitr föreskrevs så existerade dinar och dirham [guld- och silvermynt] [speciellt bland muslimerna i Medina]. Detta var de två ledande myntformerna vid den tiden men ändå nämnde [Profeten] inte dem i samband med zakātul-fitr. Om någon av dem skulle vara acceptabel som zakātul-fitr, då hade han klargjort det då det inte är tillåtet att skjuta upp förklaringen till efter då det fanns ett behov. Om denna förklaring hade kommit, då hade följeslagarna agerat efter den [genom att ge pengar].

Det som har återberättats om allmosa för boskap, om det tillstånd som är känt för att för att ge ett annat djur i stället för vad som skall ges, då villkoras detta genom att det som måste ges inte finns tillhanda. Denna tillåtelse gäller enbart det som den har återberättats om. Som nämnts tidigare är den grundläggande principen i dyrkan at-tawqīf. Vi känner inte till att någon av profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – följeslagare - må Allāh vara nöjd med dem - gav zakātul-fitr i form av pengar och de var de kunnigaste om hans sunnah och de som följde den uppriktigast. Om någonting likt detta hade inträffad bland dem hade det rapporterats precis som andra saker har rapporterades om vad de gjorde och sade i frågor om den islamiska föreskriften. Sannerligen har Allāh den Upphöjde sagt: ”I Guds sändebud har ni ett gott föredöme.” [Koranen33:21] Och Han den Allsmäktige har sagt: ”Föregångsmännen, de första av dem som utvandrade och [de första] hjälparna, och de rättsinniga [människor] som följde i deras spår – Gud är nöjd med dem och de är nöjda [där de njuter] Hans [gåvor]; Han har i beredskap för dem lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid. Detta är den stora, den lysnade segern.” [Koranen 9:100] Med utgångspunkt i vad vi har nämnt blir det tydligt för den som följer sanningen att det inte är tillåtet att ge pengar som zakātul-fitr. Det är inte tillräckligt för den som ger det därför att denne motsätter sig vad som har nämnts i form av föreskrivna bevis.

Jag ber Allāh att Han hjälper oss och alla muslimer med att förstå Hans religion, att vara stadiga vid den och vara varse om allting som motsäger sig Hans lag. Sannerligen, Han är den Generöse, den Ädle.

Må Allāh sända frid och välsignelser över vår profet Muhammad, hans familj och hans följeslagare.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullāh Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 206 s. ISBN saknas

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8