بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Åsikten att det inte är tillåtet att ge zakātul-fitr i form av ris då andra typer av mat som rapporterats finns tillgängliga

Fråga: Vissa lärde säger att det inte är tillåtet att ge zakātul-fitr i form av ris då den typ av mat som har rapporteras [i ahādīth] finns tillgängliga. Vad anser ni?

Svar: Vissa lärde säger att om de fem typerna av mat är tillgängliga [vete, dadlar, korn, russin och ost] fullföljs zakātul-fitr inte genom att ge något annat än detta. Denna uppfattning motsäger sig fullständigt åsikten att det är tillåtet att betala zakātul-fitr med vilken som helst av dessa saker eller något annat, till och med pengar. Det finns då två motsägande åsikter.

Den korrekta åsikten är att om man betalar den [zakātul-fitr] som mat, då kommer den att räknas. Detta beror på att Abū Sa'id al-Khudri i Sahīh al-Bukhārī har sagt: ”Vi brukade betala den under profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – tid som en sa' mat. Vår mat bestod av dadlar, korn, russin och ost.” [al-Bukhārī 1506] Han nämnde inte vete. Vi känner inte till någon tydlig autentisk hadīth i vilken det nämns att vete ges som zakātul-fitr men det råder inga tvivel om att vete är giltigt.

Sedan finns det en hadīth från Ibn ‘Abbās i vilken han säger: ”Allāhs sändebud påbjöd betalning av zakātul-fitr som ett renande för den fastande från meningslöst prat och oanständigheter, samt för att föda de nödlidande.”

Därför är den korrekta åsikten att all mat som människor äter är giltig för att betala zakātul-fitr med, även om det inte är en av de fem sorter som har rapporterats av dem lärde inom islamisk rättsvetenskap. Detta beror på att fyra av dessa sorter, vilket har visats tidigare, utgjorde föda under profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – tid.

Med detta som grund: Det är tillåtet att betala zakātul-fitr med ris. Jag anser att ris i dagsläget är bättre än något annat då det medför minst problem. Det är också det som människor vill ha. Men efter att ha sagt detta så skiljer det sig från fall till fall. Det kan vara på så vis att ute på landet kan en viss grupp föredra dadlar och då kan man erbjuda dem dadlar. Men på en annan plats kan det vara russin som föredras och då kan man ge den [zakātul-fitr] som russin. På samma sätt kan ost eller något annat [vara att föredra]. Det bästa är då det som är nyttigast.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 607 s. ISBN 9960-892-66-2