بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Bön i parker och trädgårdar

Fråga: Vilket är utlåtandet om att be i trädgårdar?

Svar: Så länge det kommer en dålig lukt från dem, då är bön i dem inte giltig. En av grunderna för att bönen skall vara giltig är att marken är ren. Men om ett tjockt och rent tyg läggs på marken är bönen giltig.

En muslim får dock inte be i trädgårdar, även om det sker på ett tjock och rent täcke. Han måste be med bröderna i Allāhs hus – moskéerna. Allāh säger ju följande:

”I de hus som Gud har befallt skall uppföras för att Hans namn där skall ljuda högt, prisas Han morgon och afton av dem, vilkas tankar varken handel eller köpenskap kan avvända från åkallan av Gud och förrättandet av bönen och plikten att hjälpa de behövande; [människor] som fruktar den Dag då [det kommer att kännas som om] hjärtana ville sprängas och då ögonen skall stirra [med tom blick]; de [som hoppas] att Gud skall belöna dem för det bästa som de har gjort och i Sin godhet ge dem mer [än de förtjänar] – Gud skänker Sitt goda i överflöd till den Han vill.” [Koranen 24:36-38]

Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Den som hörde böneutropet och inte besvarade det, då finns ingen bön för denne, utom om han har en ursäkt [som sjukdom eller resa].” [Ibn Mājah 793, ad-Daraqutni 1:420 och al-Hakim 1:245]

Det har rapporterats att en blind man till profeten  - över honom vare Guds frid och välsignelser - sade: ”Allāhs sändebud! Jag har ingen guide som kan vägleda mig till moskén, har jag tillåtelse att be i mitt hem?” Allāhs sändebud – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – frågade: ”Hör du böneutropet?” Han svarade ”Ja.” Han svarade: ”Besvarade det då.” [Muslim 653] Ahādīth som har samma betydelse är många.

/.../

Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullāh Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 346 s. ISBN saknas