بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Bön i församlingen en andra gång för de som missat bönen

Fråga: Får de som kommer sent till bönen i församlingen, och som finner att bönen redan är över, forma en andra församling?

Svar: Den som kom till moskén och fann att församlingen redan hade bett med den vanlige imamen, eller med en annan imam, bör be den i församling med andra som har missat den eller någon som redan har bett och som vill ge till välgörenhet [leda dem i bön]. Detta enligt en återberättelse från Ahmad i hans Musnad och från Abū Dawūd i hans Sunan. Abū Sa'id al-Khudri berättar här att Allāhs sändebud – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – såg en man be ensam och han sade: ”Vem av er vill delta i detta?” En man stod då upp och bad med mannen. at-Tirmithi har också återberättat detta från Abū Sa'is som sagt: ”En man kom när Allāhs sändebud redan hade bett och han sade: 'Vem av er kommer att ge till välgörenhet till denne man?" [at-Tirmithi 220]. En man stod då upp och bad med honom. Enligt at-Tirmithi är denna hadīth hasan. al-Hakim har också återberättat den och klassat den som sahīh. ath-Thahabi höll med honom. Ibn Hazm har också nämnt den i al-Muhalla och han visade att den är autentisk. Abū 'Isa at-Tirmithi sade: ”Mer än en av följeslagarna och tabi'in har sagt detta: 'Det finns ingen invändan mot en grupp som ber en andra församlingsbön i en moské där bönen redan har hållets.” Ahmad och Ishaq ansåg också detta.

Andra har sagt att man bör be var för sig och några av dessa är: Sufyan, Ibn al-Mubarak, Mālik och ash-Shafi'i.

Men dessa personer och de som har hållet med dem har endast gjort så med rädsla för att det skulle leda till splittring och att de som följer en viss sekt kan få en ursäkt för att komma för sent och be tillsammans med en imam som följer deras läror. För att då kunna stänga denna dörr till splittring och hindra medlemmar i sekter från att uppnå deras onda avsikter har de sagt att man inte bör be gemensamt i moskén när församlingen redan har bett med den vanliga imamen.

Den första åsikten är dock den korrekta, baserat på den hadīth som har nämnts tidigare och den generella betydelsen i Allāhs ord: ”Frukta därför Gud efter måttet av er förmåga.” [Koranen 64:16]

Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har även sagt: ”Om jag beordrar er att göra någonting, gör det då så mycket som ni har möjlighet till.” [Muslim 1337 och Ahmad 2:2 och 508]

Det råder ingen tvekan om att bön i församlingen är en del av att frukta Allāh och en del av vad den islamiska lagen föreskriver. Därför måste man vara noga med att göra det så mycket som möjligt. Det är inte rätt att motsäga sig autentiska ahādīth baserat på åsikter från lärde som ogillar att bönen upprepas i moskén; i stället är det obligatoriskt att handla enligt det som autentiska ahādīth bevisar. Är det känt att en individ eller en grupp avsiktligen kommer försent, eller om det är känt att deras sekt kommer för sent för att kunna be tillsammans, då måste de ansvariga straffa dem på det sätt som känns lämpligt, för att hindra dem från att göra detta.

På detta sätt kommer dörren till splittring att stängas och sekterna uppnår inte deras mål.

Detta sker då på ett sätt som inte leder till att man överger autentiska ahādīth som bevisar att det är tillåtet att be en andra bön i församlingen för dem som har missat den första.


Läs mer:

  • Författare:

    al-Ladjnah ad-Da’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 329 s. ISBN saknas

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8