بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Vad man säger när man hör böneutroparen

Fråga: Är det rätt om man efter att ha hört böneutropet och åkallat Allāh för profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – medling lägger till: ”... vilket Du har lovat, sannerligen, Du bryter inte ett löfte” eller är det tillräckligt att säga: ”... och höj honom till en prisvärd position.” När det gäller iqāmah, vad skall man säg när böneutroparen säger: ”... bönen börjar”?

Svar: För den muslim som hör böneutropet är det fördelaktigt att upprepa efter böneutroparen, utom när han säger: ”Kom till bönen, kom till bönen, kom till framgång, kom till framgång.” Anledningen är att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”När du hör böneutroparen, upprepa då vad han säger.” [al-Bukhārī 611 och Muslim 383]

Muslim återger i sin Sahīh att 'Umar bin al-Khattab har sagt att när profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – hörde böneutropet brukade han upprepa vad böneutroparen sade och när han hörde böneutroparen säga: ”Kom till bön, kom till framgång”, då sade han: ”Det finns ingen kraft eller styrka utom Allāh.” Sedan upprepade han vad böneutroparen sade till slutet av böneutropet. Därefter förklarade han: ”Den som säger detta från sitt hjärta kommer att träda in i Paradiset.” [Muslim 385]

Och han har sagt:

”Om du hör böneutropet, säg då vad böneutroparen säger, be sedan för mig, för den som ber för mig en gång sänder Allāh tio böner över för dem. Be sedan Allāh att Han gör mig till en medlare, för det är en plats i Paradiset som inte passar för någon annan troende, och jag hoppas att jag kommer att vara den. Så den som ber om min medling kommer min medling att tillåtas för” [Muslim, 384]

al-Bukhārī har i sin Sahīh återgivit från Jabir bin 'Abdullāh att han berättade att Allāhs sändebud – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt:

”Den som hörde kallet till bönen och då sade: 'Allāh! Herre över denna perfekta åkallan och den etablerade bönen, bevilja Muhammad medling och en ärbar plats och höj honom till en prisvärd position som Du har lovat honom' – kommer att tillåtas min medling på Återuppståndelsens Dag. [al-Bukhārī 614 och 4719]

al-Bayhaqi har med en god kedja av återberättare från Jabir bin 'Abdullāh efter ”... som du har lovat honom” lagt till ”... sannerligen, Du bryter inte löften.” [al-Bayhaqi Sunan 1972]

När det gäller vad som har återberättats från honom, om att han vid iqāmah har sagt att man skall säga: ”Allāh har etablerat den och gjort den evig” [Abū Dawūd 528] – är det en svag hadīth och man kan inte lita på den.

Och genom Allāh uppnås framgång.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullāh Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 134 s. ISBN saknas