بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Göra åminnelse högt efter böneutropet

Fråga: Vissa böneutropare i några muslimska länder säger efter böneutropet: ”Allāh! Sänd böner över vår mästare Muhammad och över hans familj och följeslagare.” Finns det någon invändan mot detta? Vänligen, ge mig råd.

Svar: Detta kräver ett klargörande. Om böneutroparen säger detta med låg röst så är det tillåtet för honom och dem som besvarar böneutropet. Anledningen är att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt:

”Om du hör böneutropet, säg då vad böneutroparen säger, be sedan för mig, för den som ber för mig en gång sänder Allāh tio böner över för dem. Be sedan Allāh att Han gör mig till en medlare, för det är en plats i Paradiset som inte passar för någon annan troende, och jag hoppas att jag kommer att vara den. Så den som ber om min medling kommer min medling att tillåtas för.” [Muslim, 384]

al-Bukhārī återger från Jabir bin 'Abdullāh i sin Sahīh att han har berättat att Allāhs sändebud – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt:

”Den som hörde kallet till bönen och då sade: 'Allāh! Herre över denna perfekta åkallan och den etablerade bönen, bevilja Muhammad medling och en förtjänstfull plats och höj honom till en prisvärd position som Du har lovat honom' – kommer att tillåtas min medling på Återuppståndelsens Dag." [al-Bukhārī 614 och 4719]

Men om böneutroparen säger detta med hög röst som vid böneutropet, då är det en innovation. Gör han så verkar det vara en del av böneutropet och det är inte tillåtet att lägga till någonting här. Slutet på böneutropet är att man säger: ”Lā ilāhah illallāh” [Ingen har rätt att dyrkas utom Allāh]. Det är inte tillåtet att lägga till någonting till detta. Hade det varit bra, då hade de rättfärdiga salaf - må Allāh vara nöjda med dem - gjort detta före oss och sannerligen hade profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – kommenderat sitt folk till och föreskrivet detta för dem. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Den som utför en handling som inte kommer från denna vår fråga [Islām], han kommer att få den avvisad.” [al-Bukhārī 20 och Muslim 17-18]

Jag ber Allāh att han ökar vår, din och alla våra bröders kunskap om religionen samt att Han välsignar oss med stadighet i den. Han är allhörande, ständigt nära.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullāh Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 127 s. ISBN saknas