بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Tillståndet av renhet fortsätter att vara giltigt

Fråga: Om någon tvagar sig, det går en stund, tiden för bönen kommer och denne inte kommer ihåg om denne är ren eller om denne behöver tvaga sig igen – hur skall denne göra då?

Svar: Om någon gör en fullständig tvagning och är i det tillståndet även om det går en tid, för att sedan bli tveksam över om tvagningen är giltig, då bör denne inte bry sig om dessa tvivel. I stället bör denne utgå från vad denne är säker på, och det är att denne är rituellt ren. Anledningen är att det har rapporterats i Sahīh al-Bukhārī och Sahīh Muslim från 'Abdullāh bin Zaid att en man klagade inför profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – om misstankar om att han hade släppt sig under bönen, han sade då: ”Man bör inte lämna bönen utom om man hör ett ljud eller känner en lukt.”[al-Bukhārī 177 och Muslim 361]

Därmed kan vi säg att om en tid har gått sedan hans tvagning och han tvivlar på om han fortfarande är rituellt ren, då bör han be. Det finns inget skadligt i det. Den grundläggande principen är ju att han behåller sin rituella renhet.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 86 s. ISBN saknas