بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Skadlig omskärelse

Fråga: Vilket är utlåtandet om omskärelse? Vad finns det att säga om dem som flår hela mannens könsorgan?

Svar: Omskärelse är ett av karaktärsdragen för fitrah samtidigt som det är en symbol för muslimer. Det finns återberättat i al-Sahīhayn att Abū Hurayrah hörde Allāhs sändebud – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – säga: ”Karaktärerna för fitrah är fem: omskärelse, raka könshåret, trimma mustaschen, klippa naglarna och plocka håret under armhålorna.” Så han började med att nämna omskärelse och sade att detta var en av karaktärerna för fitrah.

Den omskärelse som islam föreskriver innebär att förehuden som täcker ollonet på mannens könsorgan skärs av. De som flår all den hud som omger organet, vilket man gör i några ociviliserade länder, och påstår i deras okunskap att islam påbjuder denna omskärelse, de följer inte något annat än det som djävulen påbjuder och det som har gjorts attraktivt för de okunniga. Det är en tortyr för den som blir omskärd. Det går emot Muhammeds sunnah och den islamiska lagen som är baserad på lätthet och vad som bevarar liv.

Det är förbjudet av ett antal olika anledningar:

  1. profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah nämner endast att förhuden som täcker ollonet skall skäras av.
  2. Det är tortyr och stympning /.../
  3. Det står i motsats till den mänsklighet och vänlighet som Allāhs sändebud – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har uppmuntrar till när han sagt: ”Allāh har kungjort något humant i alla saker.”
  4. Det kan leda till död och sjukdom för den som omskärs och detta är inte tillåtet då Allāh har sagt: ”Ger ert bidrag [till kampen] för Guds sak och låt inte era egna händer medverka till er undergång.” [Koranen 2:195] ”Och konkurera inte ihjäl varandra.” [Koranen 4:29]

Därför har de lärde sagt att det inte är obligatoriskt med omskärelse för en vuxen om det finns någon rädsla för att något av detta skall drabba denne.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullāh Ibn Baz
  • Källa:

    Kitāb Majmū’ Fatāwa wa Maqālāt Mutanawwi’ah li Samāhat al-shaykh al-‘Allāmah ‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Abd-Allāh ibn Bāz