بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Åkalla vid gravplatser

Fråga: Vilket är utlåtandet om att åkalla vid sidan av en grav till den som ligger begravd i den?

Svar: Åkallan delas in i två kategorier:

Åkallan i form av dyrkan som kan vara bön, fasta eller annan dyrkan. Om någon ber eller fastar har denne med tystnad bett sin Herre att Han skall förlåta honom, skydda honom från Hans straff och ge honom Hans välvilja. Beviset för detta finns i Allāhs den Upphöjdes ord:

”Er Herre säger: ’Be till Mig, så skall Jag besvara er [bön]. De som håller sig för goda för att tjäna Mig skall gå med böjt huvud in i helvetet.” [Koranen 40:60]

Allāh förklarar här att åkallan är en dyrkan och den som riktar en dyrkan mot någon annan än Allāh har handlat på ett sätt som innebär otro och som tar denne ut ur islam. Om någon bugar eller nedfaller inför något för att lovprisa det på så vis som Allāh skall lovprisas, då är denne en månggudadyrkare som står utanför islam. För att hindra det som leder till shirk förbjöd profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – därför att man bugar sig när man möter någon. När profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – ställdes frågan om en man som träffar en annan man och om denne bör buga inför honom, då svarade han: ”Nej.” En bugning vid hälsning är något som okunniga människor kan ta sig för när de möter dig. Detta är ett misstag och det är din skyldighet att påpeka det och förbjuda dem att göra det.

Åkallan för att be om någonting. Detta är inte helt och hållet shirk och ett klargörande krävs. Om den som ombeds om någonting är vid liv och kapabel att göra det, då är det inte shirk. Detta kan vara om man säger: ”Ge mig vatten att dricka” till någon som har möjlighet att göra det. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Den som bjuder in dig [till en festmåltid], acceptera dennes inbjudan.” [al-Bukhārī 5173 och Muslim 1429] Allāh den Upphöjde säger även: ”När arv skiftas i närvaro av anförvanter, faderlösa och behövande, ge dem då något därav för deras behov och ha vänliga ord för [alla].” [Koranen 4:8] Sträcker en fattig fram sin hand och säger: ”Hjälp mig” så är det tillåtet. Allāh den Upphöjde säger ju: ”ge dem då något därav” [Koranen 4:8] Ledsamt nog finns det invånare i muslimska länder som tror att en avliden som har begravts, vars kropp antingen finns kvar eller har förmultnat i jorden, kan hjälpa, skydda mot ont eller ge barn till den barnlöse. Detta – må Allāh skydda oss – är stor shirk som tar en person ut ur islam. Att tillåta detta är värre än att tillåta alkohol, äktenskapsbrott eller homosexualitet. Detta beror på att man då tillåter otro och inte enbart en synd.

Vi ber Allāh att Han förbättrar muslimers tillstånd.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 228 s. ISBN 9960-892-66-2

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8