بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Känner inte till något om islam och offrar till jinn

Fråga: Vilket är utlåtandet om någon som växer upp utan att känna till något mer än bönen och de fem pelarna, och som fullgör dem, men offrar till jinn samt åkallar dem när han behöver hjälp? Han känner inte till att islam förbjuder detta. Ursäktas han på grund av hans okunskap? Kan det sägas att han är en månggudadyrkare innan frågan är klar för honom?

Svar: De som är insatta i kunskapen om tawhīd måste klargöra för honom att det är en sorts större shirk att offra till någon annan än Allāh, som jinn, samt att detta tar en ur islam. Det är också en sorts större shirk att åkalla dem för att de skall uppfylla ens behov. Även detta tar honom ur islam.

Detta beror på att båda dessa former av dyrkan skall utföras för Allāh. Att tillägna dem någon annan än Allāh är större shirk.

Allāh den Upphöjde säger:

”Säg: Min bön och all min andakt, mitt liv och min död tillhör Gud, välrdarnas Herre, Han som inte har någon vid Sin sida; till detta har jag kallats och jag är den förste av dem som har underkastat sig Guds vilja. Säg: 'Skulle jag söka en annan Herre än Gud, Han som är Herre över allt som är?' Det [onda] som en människa har gjort skall läggas henne ensam till last; och på ingen bärare av bördor skall läggas en annans börda. Ni skall en Dag vända tillbaka till er Herre; och Han skall upplysa er om allt det ni var oense om.” [Koranen 162-164]

Och Han säger:

”Och anropa inte i Guds ställe dem som varken kan gagna eller skada dig; om du gjorde detta skulle du bli en av dem som begår svår orätt mot sig själva. Om Gud låter en olycka drabba dig är Han den ende som kan avvärja den, och om Han vill skänka dig något gott kan ingen hindra detta goda [att nå dig]. Han skänker det till den Han vill av Sina tjänare. - Han är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet.” [Koranen 10:106-107]

Och Han säger:

”Be därför till din Herre och förrätta [ditt] offer!” [Koranen 108:2]

Och profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt:

”Allāhs förbannelse vilar över dem som offrar till annat än Allāh.” [Muslim 1978]

Insisterar han på att offra till och åkalla jinn när han behöver något kommer han att vara en månggudadyrkare som är skyldig till större shirk. Det kommer inte att finnas någon ursäkt för honom då bevis från Allāhs skrift och från profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah har visats för honom. Det kommer att sägas till honom: ”Du är en icke troende, månggudadyrkare, skyldig till större shirk.”


Läs mer:

  • Författare:

    al-Ladjnah ad-Dā’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 1. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 115 s. ISBN saknas

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8