بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

al-Masīhiyyah och masīhi – att kalla kristendomen och kristna för detta

Fråga: Är det rätt att använda uttrycken al-masīhiyyah om kristendomen och masīhi om de kristna?

Svar: De kristna säger att de följer Messias [även] efter profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – ankomst. Det råder inga tvivel om att detta är felaktigt. Hade de gjort så hade de trott på Muhammad. Att tro på honom är ju att tro på Messias [Jesus, son till Maria]. Allāh den Upphöjde säger:

”Och [minns] Jesus, Marias son, som sade: ’Israeliter! Jag är sänd av er Gud för att bekräfta vad som ännu består av Tora och för att förkunna för er det glada budskapet att ett sändebud skall komma efter mig vars namn skall vara Ahmad. Men när han kom till dem med klara tecken och vittnesbörd, sade de: ’Detta är uppenbart vältalighet som bländar och förhäxat!’” [Koranen 61:6]

Messias [Jesus, Marias son] gav dem inte det glada budskapet om Muhammad utan att de skulle följa budskapet som han kom med. Att ge glada budskap om något som inte är nyttigt är ju tomt prat som inte kan komma ens från en person med den minsta lilla intelligens, och absolut inte från en ädel sändebud som Jesus. Personen som Jesus informerade Israels barn om är Muhammad. Allāh säger: ”Men när han kom till dem med klara tecken och vittnesbörd, sade de: ‘Detta är uppenbart vältalighet som bländar och förhäxar.’” Detta är ett tydligt bevis för att det sändebud som det informerats om redan hade kommit men att de inte trodde på honom och sade att det enbart var magi. Tror de inte på Muhammad tror de heller inte på Jesus som gav dem det glada budskapet om honom. I vilket fall som helst är det inte rätt av dem att säga att de troget följer Messias. Hade det verkligen varit så, då hade de trott på det glada budskap som han gav till dem. Allāh har ålagt Jesus och de andra sändebuden en förpliktelse och ett avtal i form av att de skall tro på Muhammad. Han den Upphöjde säger:

”[Efterföljare av äldre tiders uppenbarelser! Minns att] Gud erbjöd er Sitt förbund genom profeterna. [Han sade:] ’Jag har låtit er få del av uppenbarelse och visdom. [En gång] skall ett sändebud komma till er med bekräftelse av den sanning som [redan] är i er hand; då skall ni tro på honom och stödja honom.’ [Och Han] sade: ’Är det ert beslut att ingå förbund med Mig på denna grund?’” [Koranen 3:81]

Den som förde fram det som bekräftar vad som finns hos dem, det är Muhammad. Allāh den Upphöjde säger:

”[Muhammad!] Vi har uppenbarat Koranen för dig med sanningen, som bekräftar det som består av [äldre tiders] uppenbarade Skrifter och vars uppgift det är att vaka över det. Döm mellan dem [som följer dessa Skrifter] på grundval av det som Gud har uppenbarat [för dig] och ge inte efter för deras önskningar [som står i strid] med den sanning som du har fått ta emot.” [Koranen 5:48]

Påståendet att de kristna följer Messias [Jesus, Marias son] avvisas genom dessa fakta då de inte har trott på det glada budskapet från honom [nyheten om Muhammad]. När de inte tror på honom, då tror de heller inte på Jesus [Marias son].

Mer fakta om islam finner du på islam.se.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 300 s. ISBN 9960-892-66-2

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8