بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Händerna på bröstet efter bugningen – om det är en innovation

Fråga: Jag läste i en bok om profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – bön att det är en innovation att placera händerna på bröstet när man har rest sig upp från bugningen. Vilken är den korrekta åsikten? Må Allāh belöna er med det goda för att ni vägleder alla muslimer.

Svar: Först och främst: Undvik att säga att den som motsäger sig profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah i frågor som det är tillåtet att utöva ijtihād i är en innovatör. De som placerar händerna på bröstet efter att ha rest sig upp från bugningen baserar enbart deras åsikt på bevis från profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah. Säger vi att det är en innovation därför att det motsäger sig vår ijtihād, då är det mycket hårt. Det är inte passande att använda ordet ”innovatör” i frågor som dessa. Detta kommer att leda till att människor märker varandra som innovatörer i frågor om ijtihād där sanningen kan vara endera åsikten. På detta sätt kommer människor att splittras i sekter och konflikter påbörjas till en grad som enbart Allāh känner till.

Därför säger jag: Att beskriva den som efter bugningen placerar händerna på bröstet som en innovatör är mycket hårt mot denne. Det är inte passande att bröderna beskriver denne person så.

Den korrekta åsikten är att det är sunnah att placera den högra handen över den vänstra efter att ha rest sig upp från bugningen. Beviset för detta har bekräftats i Sahīh al-Bukhārī i en hadīth från Sahl bin Sa'd i vilken han säger: ”Folket beordrades att placera höger hand över den vänstra underarmen i bönen.” Vi förstår denna hadīth genom att studera den, för vi säger: Var placeras händerna under nedfallandet? Svaret är: På marken. Vi säger: Var placeras de under bugningen? Svaret är: På knäna. Vi säger: Var placeras händerna när man sitter? Svaret är: På låren. Då täcks situationen då man står av Sahls ord: ” Folket beordrades att de i bönen skulle placera höger hand över den vänster underarm.” Därför bevisar denna hadīth att den högra handen placeras över den vänstra när man står, både före och efter bugningen. Detta är den sanning som profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah bevisar. Svaret på denna fråga består då av två delar:

  1. Det är inte passande för oss att vara oförsiktiga med att använda ordet ”innovatör” om en handling när det finns rum för ijtihād.
  2. Den korrekta åsikten är att det är sunnah att placera den högra handen över den vänstra efter att ha rest sig från bugningen. Det är inte en innovation, vilket bevisas genom den hadīth från Sahl bin Sa'd som vi har nämnt. Den är generell men bugningen, nedfallandet och sittningen exkluderas då profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah har avgjort en specifik plats för händerna i dessa positioner.

Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 476 s. ISBN 9960-892-66-2