بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Innebörden av ordet islam

Fråga: Vad är islam?

Svar: Islam i dess generella betydelse är dyrkan av Allāh den Upphöjde på det sätt som Han har föreskrivet genom de sändebud som Han sänt från tiden då Han föreskrev för Sin skapelse att de skulle följa Hans föreskrift tills Timmen kommer. Här omfattas vad Noak kom med i form av vägledning och sanning, och vad Abraham som är de rena muslimernas ledare kom med. Här inkluderas även vad Mose och Jesus förde med sig. Allāh den Upphöjde har nämnt detta i många verser som visar att de tidigare uppenbarade lagarna var underkastelse inför Honom.

Men i definitiv form avser islam enbart det som profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sändes med. Det beror på att vad han kom med upphäver alla de tidigare religionerna. Den som följer honom blir muslim och den som vägrar att göra det är inte muslim då denne inte har underkastat sig Allāh. Vad denne i stället har gjort är att denne har underkastat sig sina fåfänga begär. Under Moses tid var judarna muslimer och de kristna under Jesus tid var det likaså. Men då profeten Muhammad sändes och de inte trodde på honom, då var de inte muslimer. Därför är det förbjudet att tro att den religion som judarna och de kristna i dag följer är korrekt och accepterad av Allāh eller att den är likvärdig med islam. Den som tror detta är en icke-troende som har lämnat islam. Detta beror på att Allāh har sagt: ”För Gud är [den sanna] religionen underkastelse under Hans vilja.” [Koranen 3:19] ”Om någon vill anta en religion som inte innebär underkastelse under Guds vilja kommer detta att vägras honom, och i nästa liv skall han stå bland förlorarna.” [Koranen 3:85] Den islam som Allāh har pekat ut är den islam som Han har gett Muhammad och hans nation. Han säger: ”Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er min välsignelse i fullaste mått. Jag har beslutat att underkastelse under Guds vilja skall vara er religion.” [Koranen 5:3] Detta är ett tydligt textuellt bevis för att efter att Muhammad har sänts är ingen annan nation än Muhammads islam. Följaktligen, religionen som de tjänar Allāh genom kommer Han inte att acceptera och den kommer inte att vara dem till någon nytta på Återuppståndelsens dag. Vi får inte anse att deras religioner är korrekta. Den som beskriver judarna och de kristna som våra bröder eller säger att deras religioner i dag är korrekta har begått ett allvarligt fel.

Säger vi att islam är dyrkan av Allāh den Upphöjde på det sätt som Han har föreskrivit inkluderar detta en underkastelse, både i det yttre och i det inre, inför enbart Honom. Därmed omfattas hela religionen: trosprinciper, handlingar och yttranden. Men när man säger islam jämsides med īmān, då avser islam de yttre handlingarna som har med tungan och lederna att göra och īmān avser det inre som rör trosprinciper och hjärtats handlingar. Beviset för detta särskiljande är att Allāh den Upphöjde säger: ”Ökenaraberna säger: ’Vi har blivit troende.’ Svara ]dem, Muhammad]: ’[Ännu] än ni inte troende – säg hellre: ’Vi har underkastat oss Guds vilja’!” [Koranen 49:14] ”Vi skulle föra bort de troende [som fanns i städerna som skulle förstöras] men, frånsett ett hus, fann v ingen som hade underkastat sig Guds vilja.” [Koranen 51:35-36] Allāh har gjort en skillnad mellan troende och muslimer. Anledningen är att ett hushåll i Lots by till det yttre var muslimer då Lots fru som bedrog honom bodde där var en icke-troende. De som togs ut ur byn var de sanna troende i vars hjärtan det fanns tro. Beviset för detta särskiljande mellan īmān och islam när de uppges sida vid sida finns i en hadīth rapporterad av 'Umar bin al-Khattab i vilken Gabriel frågade profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – om islam och īmān: ”Islam är att du vittnar om att ingen har rätten att bli dyrkad utom Allāh och att Muhammad är Allāhs sändebud; ber; betalar allmosan; fastar under ramadan; och vallfärdar till Huset om du har möjlighet att göra så.” Och om īmān har han sagt: ”Det är att du uppriktigt tror på Allāh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans sändebud, den Yttersta dagen och att du tro på det förutbestämda, det goda och det dåliga i det.”

Generellt sett omfattar då islam hela religionen och īmān faller under den. Om den uppges tillsammans med īmān tolkas den till att avse de yttre handlingarna i form av vad tungan säger och vad lederna gör; īmān är då de inre handlingarna i form av tro och vad hjärtat gör.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Fiqh ul 'Ibādāt www 20/4-2007: www

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8