بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Utför ‘umrah under shawwal och återvänder till sitt land och vallfärdar sedan – är han en mutamatti'?

Fråga: Jag utförde ‘umrah under de sista dagarna i shawwal. Därefter återvände jag till Mecka med avsikten att utföra endast vallfärden [hajjul-ifrad]. Jag skulle vilja veta vad som gäller i denna fråga. Anses jag vara en mutamatti' och är jag skyldig att slakta ett djur?

Svar: Om någon gör ‘umrah i shawwal eller thul-qa’dah och sedan återvänder till sitt hemland, för att sedan komma tillbaka endast för vallfärden [likt en mufrid som gör hajjul-ifrad], då är majoritetens åsikt att denne inte är en mutamatti' och att denne inte behöver offra ett djur. Anledning är att denne återvände till sitt hemland och sedan kom tillbaka för att vallfärda som en mufrid. Detta har rapporterats från ‘Umar – må Allāh vara nöjd med honom – samt hans son och det är åsikten bland majoriteten av de lärde.

Det har rapporterats från Ibn ‘Abbās att denne är en mutamatti' och att denne måste offra ett djur då denne kombinerat vallfärden och ‘umrah under vallfärdsmånaderna under ett år. Majoriteten säger dock att om denne återvände till sitt hemland [och somliga säger att om denne reser en sträcka som anses vara en resa] och denne sedan kommer enbart för att vallfärda, då är denne inte en mutamatti'.

Det verkar vara uppenbart – och Allāh vet bäst – att det som har berättats från ‘Umar – må Allāh vara nöjd med honom – och hans son är den mest korrekta åsikten. Detta är att om denne återvänder till sitt hemland, då är denne inte en mutamatti'. Men om denne kommer till vallfärden och gör ‘umrah och sedan stannar i Jiddah eller at-Ta'if och därefter går in i ihrām för vallfärden, då är denne en mutamatti'. Att denne reser till at-Ta'if, Jiddah eller Medina leder inte till att denne inte är en mutamatti', denne kom ju för att utföra dem [vallfärden och ‘umrah] tillsammans. Denne reste endast till Jiddah eller at-Ta'if på grund av ett behov. Detsamma gäller den som reser till Medina för att besöka profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – Moské. Inget av detta leder till att denne inte är en mutamatti', enligt vad som tycks vara uppenbart och mest korrekt. Denne måste därmed offra ett djur, vilket är offret för en mutamatti'. Denne måste även göra sa’ī för vallfärden, precis som denne gjorde sa’ī för ‘umrah.


Läs mer:

  • Författare:

    al-Ladjnah ad-Da’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 96 s. ISBN saknas