بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Allmaktens Natt - vad vi gör då

Fråga: Vad bör vi göra under Allmaktens Natt? Ber vi, läser vi Koranen eller profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – biografi, lyssnar vi till föreläsningar eller firar vi i moskén?

Svar: All lovprisan tillhör Allāh. Allāhs sändebud – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – brukade anstränga sig mer i dyrkan under ramadans tio sista dagar än vad han gjorde vid andra tidpunkter. Han bad, läste Koranen och åkallade. al-Bukhārī och Muslim har återgivit från ‘A’ishah – må Allāh vara nöjd med henne – att när ramadans tio sista dagar kom, då stannade profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – uppe under natten, väckte sin familj och höll sig borta från äktenskapliga relationer. Ahmad och Muslim återger att han brukade sträva hårt i dyrkan under ramadans tio sista dagar – hårdare än någonsin.

Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – påbjöd att man skall stanna uppe och be under Allmaktens Natt ut ur tro och med hopp om belöningar. Abū Hurairah har berättat att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt:

”Den som stannar uppe under Allmaktens Natt ut ur tro och med hopp om belöningar, dennes tidigare synder kommer att förlåtas.”

Denna hadīth finns det samstämmighet om. Den visar även att det är föreskrivet att iaktta Allmaktens Natt genom att spendera natten i bön.

En bra åkallan som kan reciteras under Allmaktens Natt är den som profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – lärde ‘A’ishah. at-Tirmithi har återgivit och klassat som Sahīh att ‘A’ishah – må Allāh vara nöjd med henne – har sagt:

”Jag sade: 'Allāhs sändebud, om jag vet vilken natt som är Allmaktens Natt, vad bör jag säga under den natten?' Han sade: 'Säg: Allāhumma inaka 'afuwwun tuhibb al-'afwa fa'affu 'anni [Allāh, Du är förlåtande och Du älskar förlåtelse, så förlåt mig].’”

Beträffande att ange vilken natt under ramadan som är Allmaktens Natt, då behöver detta specifika bevis. Nätterna med udda nummer under de sista tio nätterna är dock troligare än andra och den 27:e är troligast Allmaktens Natt. Anledningen är att den har omnämnts i ahādīth.

Innovationer är varken tillåtna under ramadan eller vid andra tidpunkter. Allāhs sändebud – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt:

”Den som för in något i denna våra fråga [islām] som inte är en del av den kommer att få det avvisat.”

Enligt en annan rapport:

”Den som utför en handling som inte är en del av denna vår fråga [islam] kommer att få den avvisad.”

Vi känner inte till någon grund för att man skall fira vissa nätter under ramadan. Den bästa vägledning är Muhammads vägledning och det värsta är innovationer.

Och Allāh är källan till all styrka. Må Allāh sända välsignelser och frid över profeten Muhammad, hans familj och följeslagare.


Läs mer:

  • Författare:

    al-Ladjnah ad-Da’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Källa:

    al-Ladjnah 10/413