بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Innebörden av: ”... alla kommer att vara i Helveteselden utom en grupp.”

Fråga: Vilken är innebörden av följande hadīth: ”Mitt samfund kommer att splittras i 73 [olika grupper]. Alla kommer att vara i Helveteselden utom en grupp.” Vilken är denna grupp? Kommer de 72 olika grupperna att vara i Elden för alltid, som månggudadyrkarna?

Svar: Det som avses med termen ”samfund” i denna hadīth är ”det svarande samfundet” som skall splittras i 73 [olika grupper]. Av dem är 72 avvikande, de befattar sig med innovation men inte till den grad att det innebär otro. Var och en av dessa skall plågas enligt deras innovationer och avvikelser, utom dem som Allāh ursäktar och förlåter. Deras slutliga vistelse är i Paradiset.

Den enda grupp [som kommer att vara säker] är ahlus-sunnah wal-jamā’at, som håller sig till profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah och det som han och hans följeslagare – må Allāh vara nöjd med dem – höll sig till. Det är om dem som profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt:

”En grupp ur mitt samfund kommer att hålla sig stadiga vid sanningen, segerrika, oskadd av dem som motsäger sig dem och inte stödjer dem – tills döden eller tills Återuppståndelsedagen.” [al-Bukhārī 71, 3641 och Muslim 1920]

Dem vars innovationer tar dem ur islam tillhör innovationens samfund [människosläktet i stort] och inte ”det svarande samfundet”. De skall vara i Helveteselden för evigt. Detta är den starkaste åsikten.

Det har även sagts att termen ”samfund” i denna hadīth avser innovationens samfund, vilket är en generell term som inkluderar dem som profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser - sändes till [människosläktet]; de som tror och de som inte tror. ”Den räddade gruppen” är ”det svarande samfundet” som enbart gäller dem som uppriktigt tror på profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – och dör i detta tillstånd. Detta är gruppen som kommer att räddas från Elden; antingen genom föregående bestraffning eller utan föregående bestraffning och deras slutgiltiga vistelse är i Paradiset.

De 72 [olika] grupperna [i den andra åsikten] är alla, utom den räddade gruppen, icke-troende som kommer att vistas i Elden för evigt. Följaktligen är det klart att ”det inbjudna samfundet” har en generellare betydelse ”det svarande samfundet”. Detta betyder att den som tillhör det svarande samfundet också tillhör det inbjudna samfundet, medan dem som tillhör det inbjudna samfundet inte tillhör det svarande samfundet.


Läs mer:

  • Författare:

    al-Ladjnah ad-Dā’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 1. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 21 s. ISBN saknas.
  • :

    A4