بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Riter för pilgrimsfärden kan inte göras för två personer

Fråga: All lovprisan tillhör Allāh. Vi beger oss till Mecka varje år för att utföra ‘umrah under den välsignade månaden ramadan. När vi ger oss av utformar jag avsikten att göra ‘umrah för min far och nästa gång utformar jag avsikten för att utföra den för min moder. Förra gången vi gav oss av utformade jag dock avsikten för båda två. När jag sedan tillfrågades om denna ‘umrah sades det till mig att den räknades för mig och inte för dem. Är detta korrekt?

Svar: Ja, det är korrekt enligt dem lärde. De säger att de heliga [vallfärds]riterna inte kan utföras för två personer. De heliga riterna kan endast utföras för en person. Antingen är det för personen som utför den, dennes fader, dennes mor eller någon annan. Det går inte att säga talbiyyah [för att avse vallfärden eller ‘umrah] för två personer. Görs detta är den inte giltig för dem och pilgrimsfärden gäller honom [personen som utformade avsikten].

Man bör utföra rättfärdiga handlingar för sin egen skull; som ‘umrah, vallfärden, välgörenhet, bön, recitation av Koranen, m.m. Anledningen är att man är i behov av rättfärdiga handlingar. Det kommer en dag då man önskar att alla goda handlingar kommer att vara bland ens nedtecknade handlingar. Allāhs sändebud – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – kommenderade inte sitt samfund att ge rättfärdiga handlingar till föräldrarnas, oberoende om de var vid liv eller ej. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – kommenderade endast sitt samfund till att åkalla för den avlidne: ”När Adams son dör, dör också hans handlingar utom tre: förmiddagsbönen, gagnelig kunskap och ett rättfärdigt barn som ber för honom.” [Muslim 1631]

Notera att han sade: ”ett rättfärdigt barn som ber för denne.” Han sade inte: ”eller ett rättfärdigt barn som reciterar Koranen, ber två bönecykler, utför ‘umrah samt vallfärdar eller fastar för honom.” I stället sade han: ”ett rättfärdigt barn som ber för denne”, trots att diskussionens kontext omfattar rättfärdiga handlingar. Detta bevisar att det är bättre att åkalla för sina föräldrar i stället för att utföra rättfärdiga handlingar som tillägnas dem.

Trots detta är ingen skada skedd om man handlar rättfärdig för en av eller båda föräldrarna. Men när det gäller vallfärden eller ‘umrah, då kan man inte göra talbiyyah om man avser att handlingen är för båda två.


Läs mer:

  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 78 s. ISBN saknas
  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin